(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Poznámka: pri štvormiestnych kódoch odborov merania uvedených v databáze (používaných pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 505/1990 Zb.) vyššie uvedenému číselníku zodpovedajú prvé tri číslice.

11 dĺžka
110 etalóny dĺžky
111 dĺžkové meradlá
113 meradlá odchýlok tvaru
114 uhlové meradlá
115 meradlá plochy
116 taxametre a počítadlá kilometrov
12 hmotnosť
120 etalóny hmotnosti
121 závažia
122 pákové váhy
123 bežcové váhy
124 sklonné váhy
125 kombinované váhy
126 dávkovacie váhy
127 pásové váhy
128 elektronické a špeciálne váhy
129 obilné skúšače
13 objem
130 etalóny objemu
131 odmerné nádoby
132 nádrže a sudy
134 hustomery
135 viskozimetre
14 prietok
140 etalóny prietoku
141 objemové prietokové meradlá na kvapaliny
142 vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
143 plynomery, prepočítavače objemu plynu
144 meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou
15 stroje na skúšanie materiálov
150 etalóny
151 trhacie stroje a lisy
152 kyvadlové kladivá
153 tvrdomery
154 napínacie zariadenia na predpätý betón
155 momentové kľúče
16 rýchlosť
160 etalóny
161 otáčkomery
162 merače rýchlosti, tachografy
17 tlak
170 etalóny
171 barometre
172 tonometre
173 prevodníky tlaku
18 akustika
180 etalóny
181 audiometre
182 ultrazvukové defektoskopy
21 elektrický prúd, napätie, výkon
210 etalóny
211 ampérmetre
212 meracie transformátory
22 elektrická práca
220 etalóny
221 elektromery
23 elektrický odpor
230 etalóny odporu
24 vysoká frekvencia
240 etalóny
26 magnetické veličiny
260 etalóny
31 kalorimetria
310 etalóny
311 kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
32 termometria
320 etalóny
321 teplomery
322 pyrometre
33 konduktometria
330 etalóny
331 konduktometre
34 hygrometria
340 etalóny
341 vlhkomery
35 pH metria
350 etalóny
351 pH metre
352 pH testovače
41 fotometria
410 etalóny
42 geometrická optika
420 etalóny
421 refraktometre
43 vlnová optika
430 etalóny
44 ionizujúce žiarenie
440 etalóny
441 meradlá ionizujúceho žiarenia
442 meradlá radónu
443 meradlá rtg žiarenia
45 zloženie plynov
450 etalóny
451 analyzátory výfukových plynov benzínových motorov
452 meradlá emisií stabilných zdrojov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 21.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár