(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Na vládnych trhoch je postup pri nákupe v záujme efektívneho využitia verejných prostriedkov legislatívne upravený a môže mať formu obchodnej verejnej súťaže, užšej súťaže, rokovacieho konania, cenovej ponuky, resp. formu priameho zadania jednému uchádzačovi.
Štátny trh

Zákazníkom je štát, jeho potreby uspokojujú súkromné firmy, ale aj štátne podniky. Všetky nákupy sa realizujú zo štátneho rozpočtu, teda dopredu sa plánujú ročné výdaje. Firmy sa môžu dohodnúť na určitej periodicite dodávok pre štát, majú tak pevný odbyt (stály objem aj sortiment). Štát sa usiluje nakúpiť čo najlacnejšie, vyberá si z ponúk firiem (napr. vyhlasuje konkurz).

Inštitucionálny trh

Kupujúcimi sú rôzne organizácie, ktoré zabezpečujú verejné potreby (napr. zdravotníctvo, armáda, ministerstvo vnútra) a predávajúcimi sú súkromné firmy.
Do tejto oblasti patrí aj veda a výskum (SAV) – sú hradené zo štátneho rozpočtu. Z dôvodu kontroly sú stanovené určité limity a kontrolné orgány (napr. Najvyšší kontrolný úrad, ktorý kontroluje všetky organizácie a inštitúcie, účelnosť ich výdavkov, Ministerstvo financií, Daňové úrady….).

Organizácie nakupujú výrobky a služby, aby mohli fungovať. Funkcia nákupu v nakupujúcich organizáciách je životne dôležitá a jej význam rastie vplyvom dynamicky sa meniaceho prostredia. Tomu zodpovedá aj zmena postavenia a rozsah úloh, ktoré preberajú pracovníci oddelení nákupu.
Marketing na trhu organizácií sa vyznačuje väčšou úlohou personálneho predaja. Reklama má len podporujúcu úlohu a slúži na poskytnutie informácií, je základom pre následnú obchodnú návštevu. Postupne, aj keď nie všeobecne, sa mení aj postavenie a pozícia nákupného agenta, ktorého trhové informácie o nových produktoch, alternatívnych zdrojoch zásobovania, pravdepodobnom vývoji cien, ťažkostiach dodávok alebo nových metódach dopravy môžu byť dôležité. Nákupcovia v mnohých organizáciách získavajú postavenie manažérov, spojené s rozšírením úloh, právomocí a zodpovednosti.
Na trhu organizácií sa prejavuje tendencia k vytváraniu dlhodobých partnerských vzťahov. Firmy úzko spolupracujú so svojimi zákazníkmi počas všetkých fáz nákupného procesu a často prispôsobujú svoju ponuku individuálnym potrebám zákazníka. Nákup organizácií sa chápe ako interaktívny proces a stále väčší význam získava interaktívny vzťahový marketing, ktorý uprednostňuje dlhodobé záujmy pred krátkodobým ziskom. Dlhodobé vzťahy medzi organizáciami sa prejavujú v inštitucionalizácii a vo vzájomnom prispôsobovaní sa účastníkov procesu interakcie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár