(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Činnosť zasielateľa podľa FIATA

Poslaním zasielateľa je organizovať dopravu tovaru pre rôzne odvetvia ekonomiky na základe logistických princípov a z toho vyplývajúcej minimalizácie prepravných nákladov a rizík.
Pomáha zákazníkovi v riešení všetkých dopravných otázok, pomáha pri príprave a realizácii prepravných výkonov a služieb, zaisťovať účelné opatrenia vedúce k tomu, aby tovar došiel včas na miesto určenia. Zasielateľ v prípade potreby využije svojho „práva vstupu“ a dopravuje tovar vlastnými dopravnými prostriedkami
Medzinárodne rozvetvená sieť filiálok umožňuje zasielateľovi voľbu najvhodnejšej dopravnej trasy a najvhodnejších dopravných prostriedkov. Zasielateľ zjednodušuje a urýchľuje tok informácií a na žiadosť pomáha svojmu príkazcovi pri platobnom vybavovaní
Ako dopravný podnik buduje zasielateľ nové dopravné trasy a spoje, stará sa o všetky náležitosti a formality spojené s prepravnými službami a ich realizáciou.

FIATA

FIATA vznikla v roku 1924, počas 2 sv. vojny prerušená činnosť, po skončení vojny obnovená činnosť. Bola založená ako záujmová podnikateľská organizácia zasielateľstva, s cieľom podporovať a hájiť jeho záujmy vo svetovom meradle. Je to nevládna organizácia so sídlom v Zürichu, združuje cca. 35 000 zasielateľských firiem, ktoré zamestnávajú cca. 8 000 000 ľudí zo 119 krajín. Má poradenská štatút pri konferencii OSN pre obchod a rozvoj ako aj pri hospodárskej a sociálnej rade OSN. Je uznávaná vládnymi úradmi, ako aj ďalšími nevládnymi organizáciami, ktorých predmetom činnosti je aj doprava. Medzi ne patrí hlavne:
1. ICC – medzinárodná obchodná komora
2. IATA – Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov
3. UIC – Medzinárodná železničná únia
4. CCC – Obchodná kooperačná rada

ŠTRUKTÚRA FIATA

1. generálna rada – hlavná funkcia rozhoduje o prijatí nových členov.
2. riadiaci výbor – so zástupcami všetkých kontinentov vykonáva činnosti, ktoré mu boli zverené generálnou radou, pokiaľ sa netýkajú činnosti iných orgánov
3. poradné orgány – jeden pre právne otázky, jeden pre odbornú prípravu a ďalšie pre vzťahy k verejnosti
4. prezídium – tvorí ho prezident, minulý prezident, generálny tajomník a pokladník a títo spolu s výkonným riaditeľom sekretariátu riadia každodennú činnosť organizácie

Prezídium má momentálne 3 inštitúty:
1. AFI = inštitút pre letecký tovar,
2. STI = inštitút pre pozemnú dopravu,
3. MTI = inštitút pre multimodálnu dopravu

Pracovné skupiny AFI má jednu, STI má tri (pre námornú, železničnú a cestnú dopravu), MTI má dve (pre colné záležitosti, pre uľahčovanie)

SLUŽBY ČLENOM FIATA

– intervencie v medzinárodných organizáciách (hlavne obchodných) a v štátnych orgánoch (hlavne otázky týkajúce sa rušenia obmedzení a diskriminácie)
– pomoc pri zavádzaní dokumentov a formulárov FIATA
– pomoc pri zavádzaní normalizovaných obchodných podmienok
– pomoc v právnych otázkach týkajúcich sa prepravy
– pomoc vo výchove
– informácie v oblasti vzťahov k verejnosti
– pomoc pri zavádzaní EDI (elektronická výmena dát)
– uskutočňovanie konferencií, seminárov a kongresov pre vyriešenie sporných otázok.

MEDZINÁRODNE UZNÁVANÉ DOKUMENTY FIATA

Federácia dosiahla veľký úspech s dokladmi, ktoré navrhla a vyvinula. V priebehu jej činnosti boli vydané doklady, ktoré slúžili úspešne exportérom aj importérom na celom svete. Išlo hlavne o tieto doklady:
A) Doklady:
– fiata FCR = certifikát o príjme tovaru (1955)
– fiata FCT = dopravný certifikát (1959)
– fiata FBL = nákladný list kombinovanej dopravy (obchodovateľný alebo neobchodovateľný) (1970)
– fiata FWR = príjmový skladový doklad (1975)

B) Formuláre:
– FIATA SDT – deklarácia odosielateľa pre prepravu nebezpečného tovaru (1977)
– FIATA FFI – špedičné inštrukcie organizácie FIATA (1984)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008 a aktualizovaný 22.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár