(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Špeditér resp. zasielateľ: je ten, kto vo vlastnom mene na cudzí účet a v cudzom záujme obstaráva prepravu zásielok z miesta odoslania na miesto určenia.

Cieľom špeditérskej firmy je optimálne riešenie prepravných, cenových a relačných podmienok z hľadiska dlhodobých obchodných vzťahov

Špedičná zmluva = zmluva medzi príkazcom a špedičnou firmou

Arbitráž = špekulačná obchodná špekulácia spravidla na burzách, ktorej podstatou je dosiahnuť zisk využitím rozdielov v kurzoch – devízové, tovarové

Základné práva špeditéra (vyplývajúce z medzinárodných zmlúv)
– môže sám uzatvoriť prepravnú zmluvu s dopravcami
– môže sám uzatvoriť prepravnú zmluvu s medzi špeditérmi
– môže využívať cudzie prepravné prostriedky
– provízia za činnosť je splatná ihneď po vykonaní príkazu a špeditér je oprávnený žiadať jej vyplatenie ako náhle odovzdal zásielku prvému dopravcovi
– má právo účtovať za svoju činnosť skutočne vzniknuté náklady ktoré sú nutné a užitočné
– špeditér má právo na zástavné právo s premlčacou lehotou 1 rok na to aby sa to dodržalo

Základné povinnosti špeditéra
– postupovať s odbornou starostlivosťou
– dodržiavať inštrukcie príkazcu
– vybrať najvhodnejší dopravný prostriedok a cestu
– správnosť vyplnenia dokumentov a dodržiavanie termínov
– včas informovať príkazcu o všetkom, čo môže mať význam pre splnenie príkazu

V priebehu posledných rokov nastala v oblasti špedície renesancia, pričom podnetom na ňu sú 2 skutočnosti:
– snaha o uplatnenie logistiky v špedícii
– elektronický prenos a spracovanie dát (EDI)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár