(EuroEkonóm.sk,  0)

Doprava a preprava

Doprava je cieľavedomá zmena miesta osôb alebo nákladov vykonávaná pomocou dopravného prostriedku po dopravnej ceste. Doprava je cieľavedomý proces zmeny miesta.

Vývoj dopravy:

  • 1. etapa: Doprava ako druh ľudskej činnosti – doprava ako druh ľudskej činnosti je od vzniku ľudstva
  • 2. etapa: Doprava ako odvetvie národného hospodárstva – začiatok druhej etapy môžeme stotožniť so vznikom osobitnej skupiny ľudí, ktorí boli povolaním dopravcovia. Je výsledkom spoločenskej deľby práce
  • 3. etapa: Doprava ako osobitná vedná disciplína – začiatok bol podmienený tým, že doprava sa stala hromadnou a vznikali interakcie medzi jej účastníkmi. Začiatok môžeme časovo ohraničiť asi do 1/2 tohto storočia.

Už ste čítali?


Pridaj komentár