(EuroEkonóm.sk,  0)

Distribúcia

Pozrieme sa najprv do gréckeho/latinského slovníčka?

 • distribuocie = rozdeľovať, triediť, začleňovať
 • distribútus = náležite usporiadaný, prikazovať
 • distributis = rozdeľovanie alebo roztriedenie tovaru

Definícia distribúcie

(THOMENN) Pod distribúciou rozumieme vytvorenie a riadenie prevozu produktu od výrobcu k spotrebiteľovi, pričom opatrenia obsahujú všetky rozhodnutia o tvorbe podnikateľských interných a externých odbytových organizácií, ktoré pomocou marketingu vytvárajú kontakt medzi odbytom a podnikom. Súhrn operácií zameraných na sprístupnenie jednotlivých výrobkov k spotrebiteľovi.

Makropohľad na distribúciu

Distribúcia je z makropohľadu vhodným spôsobom uplatňovaný súhrn operácií zameraných, ktoré by mal plniť tieto hospodárske a spoločenské ciele:

 • 1. cieľ – prispievať k regionálne vyváženej štruktúre hospodárstva
 • 2. cieľ – prispievať k internacionalizácii hospodárstva
 • 3. cieľ – prispievať k dosahovaniu vysokého štandardu
 • 4. cieľ – prispievať k celohospodárskemu rozvoju

Tvorcovia týchto cieľov sú: Batzer, Laumer, Suzuki

Nato aby distribúcia plnila tieto 4 ciele je potrebné vytvoriť na úrovni štátov tieto predpoklady:

 • vytvoriť fungujúci a účinný konkurenčný distribučný systém
 • systémová podpora distribútorov (oblasť kvalifikácie)
 • posilnenie marketingu a distribúcie zameraných na export
 • vytvoriť funkčné , kompatibilné tranzitné systémy
 • rozširovať ponuku a možnosti distribúcie
 • vytvárať nákupnú atmosféru

Mikropohľad na distribúciu

Distribúcia je jeden z nástrojov marketingu. Marketing chápe distribúciu ako súbor operácií, ktorými sa tovar resp. služba z oblasti výroby odovzdáva k dispozícii spotrebiteľovi v správnom množstve, kvalite, cene, mieste a čase. Distribúcia sa objavuje ako jeden zo základných nástrojov u všetkých významnejších autorov.

Už ste čítali?


Pridaj komentár