(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Distribúcia a pohľady na distribúciu

Pozrieme sa najprv do gréckeho/latinského slovníčka?

 • distribuocie = rozdeľovať, triediť, začleňovať
 • distribútus = náležite usporiadaný, prikazovať
 • distributis = rozdeľovanie alebo roztriedenie tovaru

Definícia distribúcie

(THOMENN) Pod distribúciou rozumieme vytvorenie a riadenie prevozu produktu od výrobcu k spotrebiteľovi, pričom opatrenia obsahujú všetky rozhodnutia o tvorbe podnikateľských interných a externých odbytových organizácií, ktoré pomocou marketingu vytvárajú kontakt medzi odbytom a podnikom. Súhrn operácií zameraných na sprístupnenie jednotlivých výrobkov k spotrebiteľovi.

Makropohľad na distribúciu

Distribúcia je z makropohľadu vhodným spôsobom uplatňovaný súhrn operácií zameraných, ktoré by mal plniť tieto hospodárske a spoločenské ciele:

 • 1. cieľ – prispievať k regionálne vyváženej štruktúre hospodárstva
 • 2. cieľ – prispievať k internacionalizácii hospodárstva
 • 3. cieľ – prispievať k dosahovaniu vysokého štandardu
 • 4. cieľ – prispievať k celohospodárskemu rozvoju

Tvorcovia týchto cieľov sú: Batzer, Laumer, Suzuki

Nato aby distribúcia plnila tieto 4 ciele je potrebné vytvoriť na úrovni štátov tieto predpoklady:

 • vytvoriť fungujúci a účinný konkurenčný distribučný systém
 • systémová podpora distribútorov (oblasť kvalifikácie)
 • posilnenie marketingu a distribúcie zameraných na export
 • vytvoriť funkčné , kompatibilné tranzitné systémy
 • rozširovať ponuku a možnosti distribúcie
 • vytvárať nákupnú atmosféru

Mikropohľad na distribúciu

Distribúcia je jeden z nástrojov marketingu. Marketing chápe distribúciu ako súbor operácií, ktorými sa tovar resp. služba z oblasti výroby odovzdáva k dispozícii spotrebiteľovi v správnom množstve, kvalite, cene, mieste a čase. Distribúcia sa objavuje ako jeden zo základných nástrojov u všetkých významnejších autorov.

Distribučná logistika

Distribúcia predstavovala hlavnú oblasť záujmu podnikovej logistiky približne do 60. rokov 20. stor. Pozornosť bola venovaná obchodu a marketingu. Problém zásobovania a riadenia výroby sa stal predmetom záujmu logistiky neskôr, jedná sa o tzv. druhú fázu vývoja. Počas ďalšej vývojovej fáze sa zmenil pohľad na logistiku, a to vo význame integrácie jednotlivých oblastí logistického toku. V súčasnosti sa logistika orientuje na optimalizovanie celku integrovaných logistických systémov.

Distribučnú logistiku môžeme zaradiť podľa rôznych hľadísk. Z hľadiska funkčného vymedzenia podľa toku materiálu je umiestnená do tretej fáze. Tok sa skladá z hotových výrobkov, polotovaru a obchodného tovaru, a prechádza cez odbytové sklady, príp. iné distribučné články, až k zákazníkovi. Býva označená i ako marketingová (obchodná) logistika, pod ktorú však literatúra častokrát zahŕňa logistické systémy úzko prepojené s trhom, a to obstarávaciu a odbytovú logistiku. Z pohľadu účelového vymedzenia je distribučná logistika súčasťou komplexného systému schopného rozpoznať úlohy (napr. obstarávanie, distribúcia) a integrovať logistické výkony. Patrí sem i obstarávacia logistika, výrobná logistika a reverzná logistika.

Ch. Schulte definuje distribučnú logistiku ako logistiku, ktorej úlohou je riešiť problémy spojené s vybavovaním zákaziek, s voľbou stanovišťa distribučných skladov, so skladovaním hotových výrobkov, s komisionárstvom a obalovým hospodárstvom, s výstupom tovaru, so zabezpečovaním nakladania tovaru a s dopravou. Je spojovacím článkom medzi výrobou a odbytom. Spadajú do nej skladové a dopravné pohyby tovaru od skladu hotových výrobkov ku zákazníkom, a s tým súvisiace informačné, riadiace a kontrolné činnosti.

Podľa A. Stehlíka je úlohou distribučnej logistiky poskytovať vyrobený tovar určený podľa druhu, priestoru, množstva a času s cieľom dodržať dodacie lehoty (výroba na zákazku), alebo s cieľom uspokojiť očakávaný dopyt (výroba na sklad). J. Sixta a V. Mačát zaraďujú medzi úlohy distribúcie zaistenie vysokej úrovne služieb, vybudovanie siete fyzickej distribúcie, zabezpečenie vhodného podielu zásob v skladoch a umožnenie priameho predaja.

Distribučná politika

Distribučnú politiku môžeme charakterizovať ako súhrn opatrení, ktoré na seba nadväzujú a prelínajú sa. Patria sem všetky operácie (výmenné toky) nutné pre premiestnenie tovaru od
výrobcu na miesto vybrané zákazníkom alebo na miesto, kde tovar majú zákazníci k dispozícii na nákup. Predstavuje fyzické premiestňovanie produktov (preprava, skladovanie, riadenie zásob), zmenu vlastníckych vzťahov a nehmotné procesy (informačné toky, platby, propagáciu ap.).

Cieľom distribučnej logistiky je zabezpečiť:

 • hospodárny pohyb tovaru vzhľadom k vynaloženým nákladom,
 • preniknutie na cieľové trhy,
 • uspokojenie požiadaviek zákazníkov,
 • získanie stanovenie tržného podielu,
 • maximálne tržby z predaja vzhľadom na vybrané distribučné cesty a i.

Z cieľov distribučnej logistiky vyplýva vysoká previazanosť s marketingovou politikou. Distribučná politika sa často označuje ako distribučná stratégia, kde distribučná (marketingová) politika v organizácii distribučných ciest a spôsobu predaja nachádza konkrétnu podobu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008 a aktualizovaný 27.1.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BALLOU, R. H. Business Logistics/Supply Chain Management. 5. vyd. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004. ISBN 0-13-123010-7.
 2. GROS, I. a GROSOVÁ, S. Postavení bodu rozpojení v moderních metodách řízení materiálových toků. In Logistika v teorii a praxi. Sborník příspevků z 3. mezinárodní konference. 1. vyd. Liberec: TUL, 2004. s. 46 – 50. ISBN 80-7083-813-2.
 3. LAI, Kee-hung; CHENG, T.C.E. Just-in-Time Logistics. Abingdon: Ashgate Publishing Group, 2009. 207 s. ISBN 9780566092169.
 4. KŘÍŽOVÁ, E.; GREGOR, M. a RAKYTA, M. Podniková logistika. 1. vyd. Žilina: Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, 1994. 197 s. ISBN 80-7100-201-1.
 5. LA LONDE, B. J.; ZINSZER, P. H. Customer Service: Meaning and Measurement. Chicago: National Council of Physical Distribution Management, 1976. s. 281.
 6. LAMBERT, D. M.; STOCK, J. R.; ELLRAM, L. M. Logistika. 2. vyd. Praha : Computer Press, 2000. 589 s. ISBN 80-722-6221-1.
 7. PERNICA, P. Logistický management : teorie a podniková praxe. 1. vyd. Praha : Radix, 1998. 660 s. ISBN 8086031136.
 8. SCHULTE, CH. Logistika. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 301 s. ISBN 80-856-0587-2.
 9. SIXTA, J a MAČÁT, V. Logistika, teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3.
 10. STEHLÍK, A. Logistika – strategický faktor manažerského úspěchu. Brno: Contrast, 2002. 231 s. ISBN 80-238-8332-1.
 11. VIESTOVÁ, K. a kol. Lexikón logistiky. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2007. 204 s. ISBN 978-80-8078-160-6.

Pridaj komentár