(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Marketingové cesty sú súborom vzájomných závislých organizácií, ktoré sa podieľajú na procese, ktorý sprístupňuje používanie výrobku alebo služby spotrebiteľom.

Prečo používame mrkt sprostredkovateľov

Výrobcovia sú ochotní delegovať časť predajnej činnosti na sprostredkovateľa
VÝHODY POUŽÍVANIA MARKETINGOVÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV
1. Mnoho výrobcov nemá dostatok finančných zdrojov na to, aby sa mohli zaoberať priamym predajom.
2. V niektorých prípadoch by bol priamy predaj celkom nemožný.
3. Ak sa výrobca rozhodne pre vybudovanie vlastnej distribučnej siete, môže často dosahovať vyššej návratnosti, ak by investoval do hlavného druhu podnikania.
Často dochádza k zvýšeniu efektívnosti firmy a pomocou skúseností, rozsahu pôsobnosti môže firma dosiahnuť to, čo by sa jej nepodarilo vlastnými prostriedkami.

Funkcie a toky vnútri marketingových ciest

Marketingová cesta zaisťuje tok tovaru od výrobcu ku spotrebiteľovi. Účastníci MRTK ciest zabezpečujú nasledujúce funkcie pre plynulý tok tovarov:
– zber a šírenie informácií (o zákazníkoch, konkurencii,….)
– propagácia
– jednanie (dôraz na dosiahnutie konečnej dohody o podmienkach a cene)
– objednávanie
– financovanie
– podstupovanie rizika
– majetkové vzťahy (postupné premiestňovanie a skladovanie produktov)
– platby
– vlastníctvo.
Niektoré funkcie predstavujú tok aktivít od firmy k zákazníkovi (faktický presun, vlastníctvo a propagácie) Iné funkcie naopak predstavujú tok aktivít od zákazníka k firme (objednávky, platby). Ostávajúca skupina aktivít predstavuje toky oboma smermi (informácie, vyjednávanie, financovanie, preberanie rizík).

Úrovne marketingových ciest

Každý sprostredkovateľ, ktorý sa podieľa na toku produktov a vlastníctva bližšie ku konečnému zákazníkovi, vytvára ďalšiu úroveň marketingovej cesty. Pretože výrobca i konečný spotrebiteľ pôsobí aktívne, stávajú sa súčasťou rôznych ciest. Pre vyjadrenie dĺžky marketingovej cesty budeme používať počet sprostredkovateľských úrovní.
1. Priama marketingová cesta (tiež bezúrovňová cesta) sa skladá iba z výrobcu, ktorý predáva svoje tovary priamo finálnym spotrebiteľom. Existuje niekoľko foriem priamej marketingovej cesty: podomový predaj, predaj na domácich večierkoch, zásielkový predaj, telemarketing, predaj vo vlastných predajniach.
2. Jednoúrovňová marketingová cesta sa skladá z výrobca, konečného spotrebiteľa a jedného sprostredkovateľa, ktorým najčastejšie býva maloobchod.
3. Stretávame sa aj s marketingovými cestami s viacerými úrovňami.
Cesty sú zvyčajne využívané pre popis pohybu tovaru vopred.

Distribučné cesty v sektoru služieb

Koncepcia marketingových ciest nie je obmedzená iba na oblasť distribúcie materiálneho tovaru. Producenti služieb a myšlienok stoja pred rovnakým problémom: ako sprístupniť svoju ponuku cieľovej skupine ľudí. Spolu s rozvojom technológií sa distribúcia určitých druhov služieb stáva pre poskytovateľa ľahšia a pre spotrebiteľa vhodnejšia.
Marketingové cesty sa používajú rovnako v „osobnom“ marketingu (politici prostredníctvom médií, masových zhromaždení…).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár