(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Kvalitný pracovník je fundamentom firmy. Obrovskú úlohu zohrávajú i také momenty, ako pochopenie „filozofie“ firmy a činností, ktoré vykonáva, vzťahy medzi ľuďmi na pracovisku, vedomie cieľa, ktorý sa má súhrnom aktivít všetkých zamestnancov dosiahnuť, konkrétna atmosféra v dielni, kancelárii, schopnosť účinne motivovať pracovníkov.

Komunikácia so zamestnancami umožňuje odovzdávať si informácie, upevňovať pracovné zaujatie a potrebnú spolupatričnosť a – keď treba – manažérsky a ľudsky zvládnuť rozmanité organizačné zmeny či problémy a ťažkosti. Účinné odovzdávanie si podstatných informácií posilňuje motiváciu, zodpovednosť a výkon, pomáha udržiavať žiaduci stupeň súťaživosti, podnecuje tvorivosť, uľahčuje adaptáciu na nové podmienky.

Základnou úlohou komunikácie so zamestnancami je sprostredkovať im informácie o ich pracovnej náplni, individuálnej zodpovednosti a o ich výkone. Len čo sú tieto základné informačné potreby naplnené, možno komunikačný okruh rozširovať ďalej – informovať pracovníka o poslaní, organizačnom začlenení, výsledkoch a plánoch väčších pracovných úsekov, o tom, ako môže on sám prispieť k optimálnemu fungovaniu celého organizmu.

Prieskumy komunikácie so zamestnancami ukazujú, že pracovníci jednoznačne uprednostňujú komunikáciu zoči-voči so svojím bezprostredným nadriadeným. Takéto informačné toky sú priame, osobné, neformálne, dochádza pri nich k partnerskej diskusii a ponúkajú účinnú spätnú väzbu – obe strany vidia a cítia účinky svojich slov, môžu sledovať reakcie na ne a pružne meniť komunikačnú stratégiu i taktiku.

Ďalšími nástrojmi komunikačných možností sú: od jednoduchého obežníka až po bohato ilustrovanú farebnú brožúru pri tlači, od videofilmu po diapozitívy pri vizuálnych médiách a od špeciálnych informačných liniek až po zložité interaktívne multimédiá či elektronické nástenky.
Projekt zamestnaneckých PR musí obsahovať: pochopenie potrieb manažmentu a zamestnancov, dôležité výsledky, informačná stratégia, detailný plán médií, ktorými majú byť príslušné posolstvá doručené; meracie a hodnotiace mechanizmy a postupy.

Prax v popredných spoločnostiach ukázala, že tam, kde vrcholové vedenie aktívne podporuje informačné toky „zdola“ a ochotne koná na podnety pracovníkov, tam sú badateľné pozitívne vplyvy takejto komunikácie na pracovnú morálku. Samozrejme, že pri takejto vzostupnej komunikácii sa vyskytujú často aj kritické poznámky. Na podnecovanie a organizovanie voľného toku informácií v organizácii, podniku, firme jestvuje viacero možností. Sú to diskusné stretnutia manažérov so zamestnancami, rozličné systémy navrhovania zlepšení, zber námetov a návrhov pomocou sprostredkovateľov, rozličné prieskumy a prehľady, pochôdzky manažérov rozličného rangu po pracoviskách, dni a hodiny otvorených dverí a pod.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 23.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár