(, EuroEkonóm.sk ,  0)

ZÍSKANIE ÚČASTI
Môžeme buď realizovať čisté kapitálové investície alebo kúpiť ľahký prístup k príslušnému národnému trhu. Pred získaním zahraničnej účasti je potrebné preskúmať, či ju z daňových finančných dôvodov nie je výhodnejšie získať a spravovať prostredníctvom zahraničného holdingu.
PARTNERSKÉ SPOLOČNOSTI
Na ich tvorbe sa podieľa jeden alebo viac lokálnych partnerov a zahraničná firma na kapitále výrobného podniku. Partnerské spoločnosti môžu byť založené s majoritnou, paritnou alebo minoritnou účasťou.
Kvôli zabráneniu vzniku prípadných konfliktov medzi podnikmi zúčastňujúcimi sa na Joint-venture sa má uzavrieť čo najdetailnejšia zmluva o Joint-venture. Vypracuje sa aj celá rada vedľajších zmlúv, ako sú zmluvy o dodávky, licenčné zmluvy, zmluvy o technickej spolupráci.
DOHODY O SPOLUPRÁCI PRI VÝROBE
Je najviac porovnateľná s istým druhom minoritnej účasti na Joint-venture. Príslušná dohoda sa uzatvára väčšinou so štátnym partnerom v plánovitých a rozvojových ekonomikách. Podľa tejto dohody obyčajne dodá západný podnik zariadenie pre novú spoločnú výrobnú prevádzku, poskytne k dispozícii výrobkovú a procesnú technológiu, dodá podstatné konštrukčné časti a materiál a výkon obdrží určitý podiel vyrobených hotových výrobkov. Tieto predá hlavne na trhoch tretieho sveta.
ZMLUVNÁ VÝROBA
Na základe kontraktu obsahuje prvky poskytnutia licencie a zahraničnej investície. Výrobca v cieľovej krajine prevezme na objednávku zahraničného podniku výrobu výrobkov. Zahraničný podnik obyčajne poskytne výrobcovi v cieľovej krajine technológiu a technickú podporu. Odbyt výrobkov na cieľovom trhu alebo na iných národných trhoch, vyrobených výrobcom na základe kontraktu, prevezme zahraničný podnik.
ÚČASŤ NA PROJEKTE
V prvom rade sa jedná o dodávku a zhotovenie výrobného zariadenia na kľúč prostredníctvom zahraničného výrobcu. Výrobná prevádzka je hlavnou súčasťou novo založeného podniku. Na príslušnej spoločnosti má podnik všeobecne účasť vo výške 5 – 15 %. Okrem toho poskytuje zahraničný výrobca technickú podporu pri uvádzaní zariadenia do prevádzky a pri prevádzkovaní zariadenia, preberá vyškolenia a ďalšie vzdelávanie personálu, poskytuje technologické know-how.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár