Ako miera strategického rozhodovania o konkrétnom vytvorení výrobkov a sortimentov pre cieľové trhy s ich vybranými trhovými segmentmi slúžia ciele medzinárodne nasmerovanej výrobkovej stratégie.
Ako základné kvantitatívne ciele medzinárodnej výrobkovej stratégie možno rozpracovať ciele podielu na trhu a z toho odvodené ciele odbytu a obratu pre jednotlivé výrobky a trhy na plánovacie obdobie.
Vo výrobkovej stratégii majú určitý význam aj cieľové úlohy kvalitatívneho druhu.


Pridaj komentár