(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Odporúča sa systematické porovnanie strategických variantov, možných na cieľovom trhu, pri zohľadnení najdôležitejších determinantov rozhodnutia. Tieto determinanty sú členené na interné a externé faktory. Poukazujú na pôsobenie daného faktora na rozhodnutia pre alebo proti variantu implantačnej stratégie.
VPLYV EXTERNÝCH FAKTOROV
Národné trhy s vysokým trh. potenciálom a očakávaným vysokým rastom trhu zvýhodňujú implantačné stratégie s vysokými kapitálovými investíciami súčasne pri vysokej miere kontroly nad podnikovými aktivitami(napr. výrobný podnik). Relatívne malý trh. potenciál bez nadmerne vysokého rozvojového potenciálu – implementačné stratégie s nízkymi kapitálovými investíciami a nízkou mierou kontroly (napr. priamy vývoz s nepriamym odbytom).
Ak má cieľový trh oligopolistickú štruktúru, je vhodnejšou formou trh. angažovanosti zriadenie výrobného podniku ako za podmienok polypolistickej konkurencie, keď sa ako dobré riešenie spracovania trhu javí forma exportu z tuzemska alebo z tretej krajiny.
Nízke jednotkové náklady zvýhodňujú vybudovanie výrobnej prevádzky.
V štátoch s plánovite orientovaným hospodárskym systémom je vylúčená trh. angažovanosť vo forme kapitálovej účasti. To isté platí pre štáty s vysokým očakávaným politickým rizikom. Dlhodobé deficity v platobnej bilancii, vysoké zahraničné zadĺženie a pod. sú indikátormi toho, že sa v blízkej budúcnosti dajú od vlády očakávať dovoz obmedzujúce opatrenia. Z týchto dôvodov sú tu vhodné len tie implantačné stratégie, ktoré umožňujú domácu výrobu, nezávislú od dovozcu. Devalvácia mien na dôležitých národných trhoch, ako je USA alebo Japonsko, zvýhodňuje akvizície výrobných podnikov.
Pri veľkom rozdiele kultúr s výrazne odlišujúcimi sa spoločenskými hodnotami a štruktúrami sa javí aj pri vysokom trh. potenciáli ako najvhodnejšia forma kooperácie alebo kontaktov.
Ak je domáci trh relatívne malý, je podnik často nútený vyvážať, aby dosiahol tzv. optimálnu veľkosť podniku, resp. aby sa v porovnaní so svetovou konkurenciou vyhol podstatným nevýhodám, vyplývajúcich z jednotkových nákladov. Ak je trhová štruktúra v tuzemsku oligopolistického charakteru, majú príslušné podniky tendenciu imitovať správanie sa konkurencie. Ak je trhová štruktúra polypolistická – stratégie uplatňujúce varianty exportu. Vysoké výrobné náklady v tuzemsku a nízke v cieľovej krajine hovoria skôr za varianty s výrobou v cieľovej krajine. Atraktívne vývozné podnety domácej krajiny uprednostňujú skôr vývoz z tuzemska.
VPLYV INTERNÝCH FAKTOROV
Ťažiskové trhy 1. a 2. kategórie – impl. stratégie s vysokou mierou kapitálovej účasti a kontroly.
Pre prezentačné a príležitostné trhy – varianty s nízkymi kapitálovými investíciami alebo kontraktačné alternatívy.
Druh výrobkov, plánovaných pre príslušný sortiment daného národného trhu, tiež ovplyvňuje rozhodnutie o implantačnej stratégii. Výrobky s vysokou preferenciou u odberateľov, aj pri zvýšení cien ostanú konkurencieschopnými. Výrobky náročné na servis a technológiu, malo by byť zabezpečené trhu blízke a intenzívne poradenstvo a starostlivosť o odberateľov prostredníctvom vhodnej formy trh. angažovanosti.
Výrobnú pobočku v zahraničí je potrebné zriadiť ak je nutné výrobky prispôsobiť požiadavkám cieľového trhu, ktorý sa na základe odberateľských želaní odlišuje. Podniky s nízkymi finančnými zdrojmi uprednostňujú formy trh, angažovanosti s nižšou kapitálovou intenzitou, hlavne kooperatívne varianty, pričom finančne silné podniky preferujú kapitálovo náročné varianty s vysokou mierou kontroly.
Tab. slúži ako podklad pre plánovanie, takýto prehľad umožňuje predvýber z nie viac ako 3 reálnych alternatív angažovanosti na cieľových trhoch. Počet zostávajúcich alternatív sa zredukuje na tú variantu, ktorá je pre dosiahnutie cieľa najvhodnejšia.

Determinanty implantačno-strategického rozhodovania
1. Externé faktory cieľových trhov
? trhový potenciál (veľkosť trhu)
? vlastný potenciál odbytu
? rast trhu
? konkurenčná intenzita (polypolná, oligopolná)
? špeciálne faktory importných podmienok(liberálne. reštriktívne)
? podmienky výroby (pozitívne, negatívne)
? všeobecné faktory okolia
? politické faktory a hosp. poriadok krajiny(politické riziká)
? celkové hosp. rozmery( vývoj menového kurzu)
? sociálno-kultúrne rozmery (znalosť kultúry)
? technologický rozmer (výrobná technológia)
? geografické faktory (vzdialenosť, rozloha)
?

2. Faktory okolia
? trhový potenciál (veľký, malý)
? intenzita konkurencie (polypolná. oligopolná)
? náklady na kus (nízke, vysoké)
? požiadavky exportu (slabé, silné)
? regulácia kapitálového exportu(liberálna, reštriktívna)
3. Interné faktory
? kategória trhu
? globálny strateg. smer(rozšírenie, zrušenie)
? výrobkový potenciál
? charakteristika výrobku (štandardné, rozdielne…)
? schopnosť prispôsobenia výrobku (nízka, vysoká)
? iný trh. potenciál
? finančné zdroje (nízke, vysoké)

HODNOTENIE ALTERNATÍV
Môžeme použiť postup analýzy hospodárnosti. Pretože často sa jedná o dlhodobé investičné rozhodnutia možno zhotoviť investičné rozpočty. Môžeme použiť tiež aj rozpočet marže v zmysle plánovaného rozpočtu. S ich pomocou sa dá prostredníctvom očakávaných výnosov a nákladov prognózovať predpokladaný vývoj ziskov u jednotlivých implantačných stratégií. Môže sa zhotoviť aj analýza cash-flow a tiež analýzu citlivosti a rizikovosti.
ROZHODOVANIE O OPTIMÁLNEJ IMPLANTAČNEJ STRATÉGIÍ
Na základe výsledkov uvedených metód si vyberieme najvhodnejšiu implantačnú stratégiu. Porovnávame napr. 3 alternatívne implantačné stratégie, tie môžu byť počas plánovanej periódy kombinované(napr. v súčasnosti: vývoz s nepriamym odbytom, o dva roky joint-venture a neskôr 100% dcérska spoločnosť).
MEDZINÁRODNÝ ROZMER
Rozhodnutia o implantačnej stratégií sa prijímajú pre všetky vybrané národné trhy s ich trhovými segmentmi a pre všetky výrobky. Celok jednotlivých rozhodnutí sa vyznačuje medzinárodným rozmerom (dimenziou), v konečnom dôsledku sa vytvoria skupiny krajín, ktoré môžu byť spracovávané rovnakou implantačnou stratégiou. Ponúkajú sa tu aj synergické efekty v oblasti stratégií, ako aj možnosti kooperácie rôznych podnikateľských jednotiek v rôznych krajinách(napr. spoločné využívanie nástrojov akvizície ako sú výstavné miestnosti a obch. zástupcovia, spoločné skladovanie náhradných dielov…).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár