(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Demografické prostredie má pre marketingových pracovníkov najväčší význam, lebo sa týka ľudí a ľudia tvoria trhy. Medzi najdôležitejšie demografické trendy vo všeobecnosti patri: zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva, v počte členov rodiny, v geografickom rozložení populácie, vo vzdelaní a v pracovnom postavení. Sledovanie vývoja populácie a jeho analýza je nevyhnutnou súčasťou stratégie segmentácie trhu.
Rast svetovej populácie
Svetová populácia vykazuje výbušný rast. Populačnej explózii je venovaná pozornosť hlavne z dôvodu obmedzenosti zdrojov potrebných pre ľudský život. Môžeme predpokladať, že v určitom okamihu budú vyčerpané. Druhým dôvodom je skutočnosť, že najvyšší rast populácie je v tých krajinách, ktoré si to najmenej môžu dovoliť.
Zvyšovanie počtu obyvateľov vedie k rastu potrieb, ktoré však nevytvárajú väčšie trhy, kým nie sú kryté dostatočnou kúpnou silou.
Populačný vekový mix
Každú populáciu je možné rozdeliť do šiestich vekových skupín:
– predškolský vek
– školský vek
– mladí dospelí vo veku 25 až 40 rokov
– strední vek 40 až 65 rokov
– starší dospelí vo veku nad 60 rokov.
Každá takáto skupina má svoje špecifické potreby, preferencie, svoje priania a sleduje určité médiá.
Etnické trhy
V mnohých krajinách dochádza k zmenám etnickej štruktúry obyvateľstva. Každá skupina obyvateľov má svoje špecifické požiadavky a nákupné zvyklosti.
Vzdelanostné skupiny
Z hľadiska dosiahnutého stupňa vzdelania je možné rozdeliť obyvateľstvo do piatich skupín:
– negramotní
– so základným vzdelaním
– so stredoškolským vzdelaním
– s vysokoškolským vzdelaním
– postgraduálnym vzdelaním
Typy domácností
Tradičná domácnosť sa skladá z manželov a ich detí. V súčasnej dobe však prestáva dominovať tradičná domácnosť. Veľa ľudí žije osamote, existuje množstvo domácností dvoch dospelých ľudí, domácností bezdetných manželov a domácnosti iba s jedným rodičom. Každá skupina má odlišné potreby, priania a kúpne návyky
Geografické presuny populácie
Ide hlavne presun ľudí z jednej krajiny do druhej, ako aj presun z miest na dediny.
Presun od hromadného trhu k mikrotrhu
Všetky prebiehajúce zmeny pôsobia na transformáciu hromadného trhu na väčší počet mikrotrhov diferencovaných podľa veku, pohlavia, etnického pôvodu … Každá skupina má silné preferencie a kúpne návyky a je stále častejšie získavaná prostredníctvom cielenej komunikácie a distribúcie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár