(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Moderný marketing vyžaduje niečo viac ako len vyvinutie dobrého výrobku s príťažlivou cenou a jeho sprístupnenie potenciálnym zákazníkom. Firma tiež musí komunikovať so svojimi súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi, odberateľmi, sprostredkovateľmi a s verejnosťou.

Mix marketingovej komunikácie ( propagačný mix) sa skladá z 5 hlavných nástrojov komunikácie:
? Inzercia – akákoľvek platená forma neosobnej prezentácie a propagácie myšlienok, tovarov alebo služieb určitým investorom
? Podpora predaja – súbor krátkodobých stimulov, ktorý má povzbudiť zákazníka ku vyskúšaniu výrobku, služby alebo k ich nákupu
? Public relations – súbor programov pre zlepšenie, udržanie alebo ochranu imidžu firmy alebo výrobku
? Osobný predaj – jednanie tvárou v tvár s jedným alebo viacerými potenciálnymi kupcami za účelom prezentácie výrobku, zodpovedania otázok a získania objednávky
? Priamy marketing – využívanie poštových zásielok, telefónu, faxu, emailu a ďalších neosobných prostriedkov kontaktu pre bezprostredné predávanie správ a získanie priamych odpovedí od určitých zákazníkov a prieskum ich názorov.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam bežných komunikačných prostriedkov. Komunikácia firmy však presahuje rámec týchto prostriedkov, pretože aj štýl výrobku a jeho cena, tvar a farba obalu, oblečenie a chovanie personálu sprostredkúvajú kupujúcemu nejakú správu. Komunikačný mix ako súčasť marketingového mixu musí byť zladený tak, aby firma dosiahla predpokladané strategické postavenie.

Bežné prostriedky komunikácie

Inzercia:
Tlačené a vysielané letáky
Nápisy na obaloch
Letáky v balení
Pohyblivé reklamy
Brožúry a letáky
Prospekty a plagáty
Telefónne zoznamy
Opakovanie inzercie
Billboardy
Premietané reklamy
Pútače
Audiovizuálne prostriedky
Symboly a logá
Videokazety

Podpora predaja:
Súťaže, hry, lotérie, stávky
Odmeny a darčeky
Veľtrhy
Predajné výstavy
Prehliadky
Ukážky
Kupóny
Zľavy
Úvery s nízkym úročením
Slávnostné udalosti
Odkúpenie starej verzie pri nákupe novej
Dlhodobé programy
Viazané obchody

Public relations:
Články v tlači
Prejavy
Semináre
Výročné správy
Charitatívne dary
Sponzoring
Publikácie
Styky s miestnymi komunitami
Lobbovanie
Prezentácie v médiách
Firemné časopisy
Slávnostné podujatia

Osobný predaj:
Obchodné ponuky
Obchodné stretnutia
Aktívne programy
Vzorky
Veľtrhy
Predajné výstavy

Priamy marketing:
Katalógy
Poštové zásielky
Telemarketing
Elektronický obchod
Nákup prostred. teletextu
Zasielanie infos faxom
Zasielanie infos emailom
Telefonické rozhovory a odkazy

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. Tomáš

    Dobrý deň,

    autor články bu sem mal uviesť zdroj odkiaľ „odkopíroval“ prvú vetu. Je zaujímave, že presne túto istú vetu som citoval v mojej diplomovej práci zo zdroja Kotler, P., & Armstrong, G. (2006). Principles of Marketing (11 ed.). New Jersey: Pearson Education. strana 427 🙂

    pekný deň prajem

Pridaj komentár