(, EuroEkonóm.sk ,  0)

HODNOTENIE PRÁCE je systematické určovanie hodnoty každej práce vo vzťahu k iným prácam v podniku. Zaisťuje, aby sa požiadavky, náročnosť a zložitosť práce odrazila v diferenciácii odmeny pracovníka.

Postup hodnotenia práce:
1. určiť cieľ hodnotenia práce
2. účasť – zabezpečenie účasti zaintersovaných strán

Metódy hodnotenia práce:
a) OSTUPŇOVACIA – najjdnoduchšia a najmenej presná metóda. Posúdia sa inf. získané prac. analýzou a na základe subjektívneho hod. sa zoradia jednotlivé práce podľa dôležitosit.
b) KLASIFIKÁCIA (známkovanie) – Známka určuje normatívny popis, ktorý najlepšie zodpovedá popisu príslušnej práce. Čím je dôležitejšia práca tým je znáka vyššia.
c) POROVNÁVACIA – porovnávajú sa jednotlivé kľúčové faktory daného zamestnania, t.j. faktory ktoré sú spoločné pre všetkých zamestnancov (zodpovednosť, povinnosť, kvalifikácia,…).

Potom sa určí relatívna hodnota pre všetky zamestnania v 5 fázach:
1. určenie kľúčových faktorov
2. určenie kľúčových zamestnaní a pracovných miest
3. rozdelenie miezd kľúčovým zamestnaniam
4. zostaviť určitú hierarchiu kľúč. zamest.
5. ostatné zamestnania ohodnotiť a zaradiť

d) BODOVACIA METÓDA – najpoužívanejšia, najpresnejšia. Každú práca sa rozloží na rad kľúčových faktorov a subfaktorov.
Každému z týchto faktorov sa prilené určité body, ktoré odrážajú ich dôležitosť pre danú prácu. Postup:
1. určenie kľúčových faktorov a subfaktorov
2. pridelenie úrovne faktorov a subfaktorov
3. každej úrovni faktorov a subfaktorov sú prideľované body a súčet bodov prestavuje relatívnu hodnotu zamestnania a základ pre zatriedenie do mzdovej štruktúry.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 15.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár