(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Vývojové zmeny vychádzajú z vnútornej podstaty jeho zdokonaľovania a jednak sú vynucované zmenou podmienok v hospodárskej praxi.
Medzi najvýznamnejšie faktory zmien možno zaradiť tieto:
• prechod na podnikateľský typ MV, ktorý vyvoláva trhová ekonomika,
• turbulentnosť ekonomických pohybov, nielen na trhu, ale aj v inovačných procesoch výrobkov a v technológiách výroby, čo vyžaduje zmeny v MV,
• internacionalizácia a vo všeobecnosti globalizácia poznatkov, trhov, výskumu, výroby a aj podnikateľských jednotiek,
• informatizácia, rast počítačových sietí, rozširovanie komunikačnej a videotechniky,
• znalostná výroba ako postindustriálny produkt kladie znalosti ako zdroj rozvoja,
• stupňovanie konkurencie a zvyšovanie tlaku trhu vyplývajúce z nasýtenosti trhu a z obrovskej nadnárodnej konkurencie,
• zvyšovanie podielu inteligentných výrob, celková multifunkčnosť výrobkov,
• integračné procesy vo výrobe vo vnútri podniku, štátu i v medzinárodnom meradle,
• ekologizácia výroby a výrobkov, sprísňovanie enviromentálnych kritérií,
• tlak na enormné zhodnocovanie surovín, materiálu, energie a vôbec vloženého kapitálu.

Benchmarking (porovnávací manažment)
Je to jeden zo súčasných trendov ako zdokonaľovať manažment výroby. Táto metóda je založená na porovnávaní vlastných ukazovateľov s konkurentmi, prípadne s najlepšími podnikmi vo svojom odbore. Jeho prednosťou je pomerne rýchle získavanie najlepších manažérskych riešení, a to exkurziami a štúdiom osvedčených poznatkov zo špičkových firiem. Dôležité je však vedieť vybrať vhodný podnik na porovnávacie analýzy, ďalej metodika získavania poznatkov a kvalifikovaní pracovníci, ktorí sú schopní robiť komparatívne štúdie a výsledky dokážu adaptovať do manažmentu vlastnej firmy.

Just in Time (presne načas)
Je základom najnovších trendov v rozvoji MV. Syntetizuje v sebe podstatné stránky moderného manažmentu, akými sú synchronizácia všetkých čiastkových procesov do neprerušovanej tvorby nových úžitkových hodnôt a pružné prispôsobovanie sa požiadavkám zákazníkov. Takýto optimálny MV by mal zabezpečiť výrobu bez zásob(čo znižuje náklady), ďalej bez chýb (čo zvyšuje kvalitu), bez časových strát (čo umožňuje naplno využiť všetok výrobný potenciál firmy) a bez straty zákazníkov, pretože práve od ich požiadaviek sa celý chod výroby odvíja.

Kaizen (ustavičné, stále zlepšovanie)
Tento manažérsky systém je založený na filozofii ustavičných, malých, postupných zlepšeniach – všade a všetko. Je to metóda priebežného zlepšovania. Zdokonaľovania ako opak veľkých inovačných a investičných zmien. Tento systém má zároveň eliminovať častý odpor ľudí k veľkým zmenám, skokom, zlomom.

Lean production (štíhla výroba)
Tento manažérsky výrobný systém sa dá opísať ako výroba bez všetkého nepotrebného, teda razantné zníženie priestoru, času, chýb a nákladov vo výrobe. Súbežne aj s lean výrobou ide aj o „zoštíhľovanie“ vedenia výroby a teda značnú decentralizáciu na nižšie stupne riadenia výroby. Ďalej predpokladá zoštíhľovanie aj ostatného manažmentu a napokon ide o vybudovanie celého podniku na tomto princípe, ba predpokladá reštrukturalizovať aj celú spoločnosť. Navyše lean-systém vyžaduje pojať do zoštíhlenia aj odberateľov a zákazníkov, ktorí majú byť voľne integrovaní do tohoto reťazca tvorby hodnôt.
Prechádza sa k zovšeobecňovaniu a využívaniu najnovších manažérskych poznatkov z ľubovoľných krajín a firiem, pokiaľ sa dajú úspešne adaptovať. Dnešné moderné informačné siete umožňujú poznatky rýchlo prenášať. Rovnako rýchlo sa však nedajú zmeniť podmienky, preto ťažisko manažérskej práce smeruje hlavne k poznávaniu a diagnostikácii podmienok, v ktorých sa má manažérsky systém uplatniť.
Medzi najvýznamnejšie postuláty novodobého MV zrejme patrí dokonalá orientácia na zákazníka a maximálne využitie vložených prostriedkov do výroby. Na to slúžia počítačové systémy i vedecké poznatky z najrozličnejších disciplín implementované do manažérskej práce.
Určitým prototypom takéhoto MV je systém Kanban, ktorý celé riadenie výroby začína práve od požiadaviek zákazníkov. Ide o manažérsky systém riadenia výroby v podstate bez zásob, bez skladov, je to teda riadenie výroby podľa konkrétnych potrieb zákazníkov a hlavne presne načas.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár