(, EuroEkonóm.sk ,  4)

Informačný systém firmy (IS)
je súbor činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, uchovávanie, výber, spracovávanie, distribúciu a prezentáciu informácií vo firme, pre potreby rozhodovania tak, aby manažéri mohli efektívne vykonávať svoje riadiace funkcie.
Hlavnou úlohou je zabezpečiť dostatok relevantných, aktuálnych a presných informácií vo vhodnom čase a forme pre prípravu rozhodnutí.

Automatizovaný informačný systém
Je užší pojem ako IS. Je to taký IS, v ktorom sú všetky činnosti v rozhodujúcej miere automatizované.

Delenie IS podľa jednotlivých úrovní riadenia (informačná pyramída):
o Exekutívne informačné systémy (EIS)
o Systémy na podporu rozhodovania (SPR)
o Manažérske informačné systémy (MIS)
o Transakčné systémy (TS)

Strategické riadenie
Taktické riadenie
Operatívne riadenie

[O MIS hovoríme až nad operatívnou úrovňou riadenia. Všetky informačné systémy, ktoré sú vyššie ako TS sa chápu ako MIS (teda aj SPR aj EIS patria medzi MIS). Transakčné systémy sa používajú pri operatívnom riadení, EIS slúžia pre potreby vrcholovému manažmentu.]

I. Úlohy manažérskych informačných systémov:

(Čo hovoria o MIS softvérové firmy na i-nete:)

Manažérsky informačný systém je výkonný nástroj určený pre manažment podniku na podporu strategického rozhodovania na základe analýzy aktuálnych informácií a dát.
Základom úspešného MIS je transformácia dát na informácie tak, aby ich manažéri mohli využiť.

MIS umožňuje manažmentu získavať v koncentrovanej podobe tie informácie, ktoré potrebuje k rýchlemu, efektívnemu a kompetentnému rozhodovaniu v každej z funkčných oblastí (personalistika, financie, výskum a vývoj, riadenie výroby, marketing,…), k analýze kľúčových faktorov v riadení organizácie, k efektívnemu využívaniu vnútrofiremných informácií.
Zabezpečuje prehľadnosť, dostupnosť a úplnú konzistentnosť (zhodnú interpretáciu) základných údajov.
Manažérsky informačný systém uspokojuje informačné potreby vrcholového a stredného manažmentu.

MIS zabezpečuje výber a prezentáciu informácií, ekonomické a finančné analýzy, plánovanie a modelovanie finančnej situácie podniku, zostavenie variantov podnikateľskej stratégie, odhaľovanie silných a slabých stránok vlastnej firmy i konkurencie.

Hlavné prínosy:
• Výrazné skrátenie času potrebného na analýzy rôzneho typu. Čo predtým trvalo hodiny, teraz sa dá stihnúť za niekoľko minút. Znamená to, že jednotliví užívatelia môžu robiť viac komplexnejších analýz a zostane im viac času na iné činnosti.
• Vďaka jednoduchosti použitia môžu s informáciami pracovať aj ľudia, ktorí nikdy predtým s počítačom nepracovali.
• Všetci pracovníci majú k dispozícií tie isté údaje, tie isté pomerové ukazovatele, používajú rovnaké jednotky. Toto výrazne zvyšuje schopnosť komunikácie a porozumenia vo firme.
• Ľudia, ktorí robia rozhodnutia, majú k dispozícií lepšie podklady, rozhodujú sa rýchlejšie a spoľahlivejšie.
• Informácie z rôznych zdrojov sú k dispozícii na jednom mieste v jednotnom tvare.
• Systém umožňuje sledovanie základných ukazovateľov a zároveň umožňovať dynamickú analýzu detailných úrovní a zisťovanie príčin.

MIS poskytuje požadované informácie pre potreby riadenia pre nasledovné okruhy problémov:
? Čo sa stalo? – reporting a monitoring
? Prečo sa to stalo? – analýza
? Čo sa môže stať? – modelovanie a optimalizácia
? Čo by sa malo stať? – plánovanie

MIS (podľa Čarnického):
Systém na pretváranie údajov z interných a externých zdrojov na informácie a na poskytovanie týchto informácií vo vhodnej forme manažérom na všetkých úrovniach riadenia a vo všetkých funkciách, s cieľom umožniť im včas a efektívne rozhodovať pri plánovaní, riadení a kontrole tých činností, za ktoré sú zodpovední.

Základné atribúty MIS:
o programová funkčnosť (aby systém plnil to, čo má)
o modulárnosť (systém pozostáva z modulov, preto tu existuje možnosť pružných inovácií)
o integrovanosť
o modifikovateľnosť
o používateľský komfort
o bezpečnosť a ochrana údajov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Juraj

  Výborný článok! My sme vo firme prenechali riešenie informačného systému na odborníkoch a nevieme si tú spoluprácu vynachváliť. všetko šliape ako má a ak je aj náhodou niekedy problém, veľmi rýchlo pomôžu a vyriešia. stále nám pomáhajú zdokonaľovať systém a to je skvelé!

 2. Michaela

  aká je odhadovaná cena manažérskeho informačného systému?

  1. Vargaeštok

   Michaela, to je ako spýtať sa, aká je cena auta 😀

 3. Vargaeštok

  Ale vážne, podľa náročnosti a počtu licencií stojí MIS od desiatok eur až po statisíce…

Pridaj komentár