(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Internet a jeho aplikačné možnosti:
Internet – sieť sietí, globálna PC sieť, prvopočiatky okolo r. 1967, súvisia s výskumným projektom DARPA, skutočný internet koncom 80, začiatkom 90. r.
Intranet – podniková sieť LAN, vzniká okolo r. 1995
Extranet – prepojenie podnikov navzájom medzi obchodnými partnermi, okolo r. 1997

ZÁKLADNÉ SLUŽBY SIETE INTERNET

1. elektronická pošta – e-mail
2. www (WorldWideWeb) – vyhľadávacia služba
3. sieťové konferencie – Network News
4. kopírovanie a prenos vzdialených súborov – FTP – File Transfer Protocol
5. pripojenie k vzdialenému súboru – Telnet – Telecommunication Network
6. „rozhovor“ cez klávesnicu a obrazovku PC – IRC – Internet Rlay Chat
7. telefonovanie cez internet
8. prenos zvuku v reálnom čase – RA – Real Audio
9. hromadné rozosielanie dát – technológia Point Cast
10. prepojenie firemných lokálnych sietí – tunelovanie privátnych sietí cez internet = extranet
11. ďalšie služby

ZÁKLADNÉ OBLASTI VYUŽITIA INTERNETU

1. zábava, hry, zaujímavosti
2. diskusné kluby pre rôzne záujmové skupiny
3. aktuality, časopisy, noviny
4. hotely, ubytovanie, cestovný ruch
5. burzy, obchodné operácie
6. reklamné stránky firiem
7. obchod cez internet – home banking
8. voľne šíriteľné programy, napr. PEGASUS e-mail
9. technická podpora ku konkrétnym produktom
10. ostatné oblasti

ZÁKON O ELEKRONICKOM PODPISE

– platí od 1. mája. 2002
– upravuje vzťahy súvisiace s vyhotovovaním a využívaním elektronického podpisu
– zrovnoprávňuje papierové dokumenty s elektronickými
– má právne účinky vlastnoručného podpisu,
– realizuje sa pomocou evidovaných – chránených kódov,
– zákon predpokladá vznik osobitného úradu – Autorizačného centra na podporu elektronického obchodu, tento orgán bude:
? vykonávať kontrolu dodržiavania zákona v praxi,
? evidovať elektronické kľúče-kódy

Cieľ zákona o elektronickom podpise

? zefektívniť elektronické obchodovanie, najmä znížením nákladov na elektronické transakcie,
? umožniť aj malým firmám prístup na globálny trh,
? umožniť poskytovanie nových služieb,
? rozšíriť možnosti hľadania práce,
? rozšíriť možnosti vzdelávania na diaľku,
? skvalitniť zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

INTRANET – LAN

– interný internet, tvorený podnikom
– aplikačné možnosti:
? tvorba jednotného používateľského prostredia pre prácu s internými a externými informáciam,
? umožňuje prístup zvonku k informáciám z vnútra podniku,
? možnosť zavedenia systému elektronického obchodu,
? podpora GROUP WARE systémov,
? príležitosť k reinžinieringu pracovných procesov.

EXTRANET

– základný princíp – elektronická výmena určitého okruhu – typu informácií medzi obchodnými partnermi,
– tvorí sa medzi „susedmi“ v dodávateľskom reťazci – výrobca-distribútor-díler-VO-MO-zákazník,
– konkuretnom neumožňuje prístup k informáciám v sieti,
– aplikačné možnosti, služby:
? bankový alebo poisťovací sektor
? vývoj a riešenie nového produktu
? vzdelávacie a výchovné programy
? vedenie opatrovateľských služieb

Intrarnet obsahuje údajovú základňu verejnú a neverejnú. Extranet presahuje rámec podniku, využíva ja internet. Extranet umožňuje vznik VIRTUÁLNYCH PODNIKOV.
Virtuálne podniky sú vzájomne kooperujúce firmy, zvyčajne geograficky veľmi vzdialené. Ich hlavnou úlohou je spracovanie info a tvorba nových vedomostí.

ZMYSEL SIETÍ

– v 21. storočí sa konkurenčné výhody podnikov budú zakladať na rýchlom prístupe k info a jeho využití v obchodných procesoch.
– Siete kvalitatívne zlepšujú komunikáciu, zvyšujú spokojnosť zákazníkov, úspory firiem, produktivitu práce podnikov, vznikajú možnosti hľadania nových obchodných partnerov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 13.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár