(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Výskum poukázal na tieto problémy:
o nedoceňovanie významu spracovania informačnej stratégie firmy
( Ide o strategické plánovanie informačného systému firmy. Dôvodmi pre strategické plánovanie IS firmy sú:
– predovšetkým zostrujúce sa konkurenčné prostredie, pričom dobrý informačný systém sa môže stať pre firmu konkurečnou výhodou.
– výrazný rast zložitosti a náročnosti informačných systémov- z toho vyplýva potreba informačný systém strategicky plánovať.
Cieľom plánovania informačných systémov v podniku je, aby MIS podporoval globálnu stratégiu firmy. Potrebná je orientácia na najnovšie technológie a trendy, progresívne techniky a využiť ich na dosiahnutie celkovej stratégie firmy.)
o nesprávny postup pri výbere a nákupe vhodného MIS (často sa celý výber a nákup zredukuje na otázku ceny)
o malá pozornosť sa venuje vytváraniu MIS pre vrcholový manažment firmy ( teda exekutívnych informačných systémov)
(Exekutívny informačný systém (EIS) – manažérsky informačný systém pre vrcholový manažment.
Dôvodom vzniku EIS bolo, že pôvodné MIS sa viazali na strednú a nižšiu úroveň riadenia a neuspokojovali informačné požiadavky vrcholového manažmentu.
EIS – automatizovaný, počítačovo založený systém, ktorý poskytuje vrcholovému manažmentu interné a externé informácie relevantné pre ich strategické riadenie.
U EIS rastie význam externých informácií v porovnaní s MIS na nižších úrovniach.)
o nedostatočná príprava manažérov na zavádzanie a využívanie MIS
o pomalý prechod na intranet
(Intranet môžeme definovať najjednoduchšie ako interný internet v podniku. Je to lokálna počítačová sieť, v ktorej sú využité princípy, technológie a postupy používané na internete. Zachované sú možnosti pripojiť celý intranet na globálnu sieť internet.
Dôvody vzniku intranetu:
– kvôli nedostatočnej kapacite internetu z hľadiska potrieb firmy a preťaženiu liniek a predovšetkým kvôli bezpečnosti a ochrane dát (najmä finančných transakcií a know-how vo vnútri firmy). V intranete tieto problémy neexistujú.
– efekt pre používateľov – jednotné prostredie pri práci s internetom aj pri práci na intranete. Pritom môže mať každá firma vlastný intranet a môže všetky informácie vo firme rozdeliť na časť neverejnú (k dispozícii len na intranete) a časť verejnú (k dispozícii všetkým užívateľom internetu)
o nedostatočná integrácia jednotlivých podsystémov, resp. modulov (integrácii modulov venuje stále najväčšiu pozornosť výrobca systému SAP R/3)
o nedostatočné vybavenie výpočtovou technikou
o nízka komplexnosť riešenia MIS
o nedostatočné využívanie funkčných možností už zavedených MIS
„ Keď Forda využívame ako Trabanta“
Čarnický
o slabá ochrana údajov a bezpečnosť spracovania dát (ešte stále existujú systémy, ktoré nespĺňajú dostatočne základnú požiadavku bezpečnosti a ochrany dát v MIS)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár