( Bc. Januska,  0)

Žiadny podnik nebude úspešný, keď jeho tržby budú vysoké, ale nebudú zaplatené. Pohľadávka znamená nárok veriteľa na určité peňažné, prípadne vecné plnenie zo strany dlžníka. V podniku sa pohľadávky vykazujú v bilancii prevažne ako aktívne položky obežných aktív, kde sú prechodným štádiom kolobehu prostriedkov, teda majú úverový charakter a uvádzajú sa v aktívach súvahy.

Typy pohľadávok

Pochybná, dubiózna, pohľadávka – taká, pri ktorej sa predpokladá, že nebude úplne splatená. Takáto pohľadávka si vyžaduje u veriteľa vytvoriť potrebnú rezervu vo výške sumy možných strát.

Sporná pohľadávka – pohľadávka, ktorá je predmetom súdneho alebo arbitrážneho konania.

Blokovaná pohľadávka – z určitých dôvodov, ako je insolventnosť, devízové a iné obmedzenia, nemožno zinkasovať.

Premlčaná pohľadávka – Po uplynutí premlčacej lehoty ešte dlžník dobrovoľne môže plniť povinnosti vyplývajúce z pohľadávky voči veriteľovi. Premlčacia doba je vo všeobecnosti štyri roky podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Veriteľ sa má aktívne starať o svoje pohľadávky, pričom v praxi je jedným z nástrojov zamedzenia premlčania, tzv. uznanie záväzku.

Kolobeh pohľadávok

Zníženie požiadaviek na kvalitu odberateľov spôsobí rast ich počtu, tým rast odbytu a dosiahnutie dodatočného zisku. Zároveň riziko predĺženia inkasného obdobia, spomalenie obrátky pohľadávok, kapitál viazaný v pohľadávkach je vlastne umŕtvený. Dodávateľ, predtým ako poskytne odberateľovi obchodný úver, musí zohľadniť viacero faktorov. Napr. podmienky predaja, informácie o odberateľoch, úverovú politiku podniku, inkasnú politiku podniku a poisťovanie pohľadávok.

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 26.7.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.