( Bc. Januska,  0)

Interkulturálna komunikácia

 • komunikácia medzi ľuďmi rôznych kultúr v sebe odzrkadľuje rôzne kultúrne podmienené interpersonálne a organizačné vzťahy a vzory jednania, ktoré môžu byť príjemcom chybne vnímané a interpretované
 • pre kultúru je charakteristické využívanie symbolov k vyjadreniu určitého skrytého významu, a to pri verbálnej aj neverbálnej komunikácii
 • v procese „dekódovania“ informácie môže potom dôjsť k chybnej interpretácii
 • efektívnosť komunikačného procesu je podmienená tiež prijímaním spätnej väzby, ktorou si vysielajúci overuje pochopenie a účinok svojho oznámenia a sleduje reakciu príjemcu

Bariéry efektívneho priebehu komunikácie

Bariéry efektívneho priebehu komunikácie medzi subjektami z rôznych kultúr:

 • jazyková bariéra
 • prijímanie spätnej väzby
 • rôzna miera explicitnosti či implicitnosti komunikačného procesu
 • tento druh bariéry je výlučne kultúrne podmienený
 • o explicitnosti komunikácie sa dá hovoriť vtedy, ak je odovzdávanie informácií jasné, jednoznačné a priame
 • naopak implicitná komunikácia znamená, že skutočný význam oznámenia je potrebné vyrozumieť medzi riadkami, z kontextu a rôznych neverbálnych signálov
 • vplyv kultúrne podmieneného očakávania príjemcu správy
 • vnímanie predstavuje subjektívny proces, v priebehu ktorého človek určitým spôsobom vidí realitu
 • úskalie spočíva v tom, že svoj prístup k osobnosti a jej interpretácii máme overený v podmienkach vlastnej kultúry
 • kultúrne dimenzie cudzej kultúry však môžu našu skúsenosť veľmi relativizovať a posunúť do celkom nesprávnej polohy
 • navyše človek posudzuje určitú realitu podľa toho aký vnútorný hodnotový systém sám uznáva – v prípade kontaktu s ľuďmi odlišnej kultúry môže byť tento spôsob dekódovania zdrojom nepochopenia skutočného obsahu informácie
 • rôzny výklad neverbálnej komunikácie
 • dekódovanie neverbálnej komunikácie je tiež výrazne kultúrne podmienené a zohráva pri komunikácii veľmi dôležitú úlohu

Verbálny a neverbálny prejav nie je možné oddeliť, informáciu tu prijímame ucelene, napriek tomu je dobré venovať pozornosť aspoň niektorým výraznejším odlišnostiam vo využívaní priestoru, gestikulácii, mimike alebo spôsobu, akým ľudia uskutočňujú svoj verbálny prejav:

 1. proxemika – rozdiely vo využívaní priestoru – pre západnú kultúru je obvyklé rozlišovanie štyroch vzdialeností medzi osobami pri interpersonálnom kontakte: intímna zóna (40-50 cm), – osobná zóna (50 – 120 cm), – sociálna zóna (120-300 cm), verejná zóna (300 cm a viac)
 2. haptika – oblasť bezprostredného dotykového kontaktu s druhou osobou – napríklad podanie ruky, pobozkanie či objatie; hlavne spôsob privítania alebo lúčenia je často kultúrne veľmi odlišný
 3. gestikulácia – problémom gestikulácie je, že určité druhy gest majú rozdiely skrytý význam
 4. mimika a očný kontakt – v bežnom živote sa všetci môžeme presvedčiť o veľkej dôležitosti očného kontaktu pri komunikácii; sledovanie očami môže napomôcť pri udržaní pozornosti a povzbudzovaní partnera; kultúrne podmienená je intenzita očného kontaktu
 5. paralingvistika – všíma si akustické prejavy reči, napr. hlasitosť, tón, výška hlasu, používanie páuz, rýchlosť reči či intonácia

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 30.10.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.