(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Význam prevádzkovej činnosti poisťovne spočíva v plnení všetkých záväzkov, čo predpokladá správne fungovanie celého systému prevádzkovej činnosti, dôležitý predpoklad kvalitne poskytovanej poistnej služby je nepretržitá starostlivosť o spracované poistenia, aktualizácia údajov a výborná informovanosť o stave jednotlivých zmlúv.

Prevádzka (správa) poistenia je komplex pracovných operácii, cieľom ktorých je zabezpečenie pravidelnej starostlivosti o všetky poistenia, ktoré má poisťovňa v správe. Správa poistenia je v podstate pre všetky typy rovnaká, avšak odlišnosti sú:
– pri správe krátkodobých a dlhodobých poistení
– pri správe jednorázovo alebo bežne platených poistení
– či ide o poistenia inkasované individuálne alebo hromadne.

Základom prevádzky je pohyb poistnej zmluvy cez operácie, ku ktorým patria:
1. vznik poistenia celý súbor operácií, ktorý začína súborom a končí evidenciou poistnej zmluvy
2. kontrola poistných zmlúv:
– kontrola ocenenia rizika oceňuje sa riziko podľa príslušných sadzobníkov a posudzuje sa, či sa pri oceňovaní postupovalo správne, či nedošlo k tzv. nadpoisteniu (tzv. prepoistenie rizika) alebo k podpoisteniu – riziko ocenené pod reálnu hodnotu
– formálna kontrola cieľom je overiť či sú vyplnené všetky kolónky poistnej zmluvy správnymi údajmi a tiež kontrola všetkých príloh: zmluvné dojednania, zdravotné dotazníky.

Registrácia poistnej zmluvy

– v prípade ak je poistná zmluva správne vyplnená po formálnej i logickej stránke, zaregistruje sa do základného denníka, pričom každá poistná zmluva musí mať len jedno jediné číslo, ktoré sa nesmie priradiť ani po jej zrušení inej poistnej zmluve. Musia byť zaregistrované všetky náležitosti, bez ktorej by poistná zmluva nemohla byť právne upravená.

Správa poistení

– už pri dojednaní poistnej zmluvy musia mať pracovníci obchodu na zreteli, že správa poistení je jednoduchšia pri jednorázovom alebo ročnom platení poistného, pri tzv. podračnom platení je správa náročnejšia čím sa zvyšujú náklady na ich správu.

Môže dávať rôzne impulzy:
a, odporúčať ďalšie druhy poistení
b, o platobnej neschopnosti poistníkov
c, podklady pre zmeny poist. zmluvy
d, oznamovať výpovede poistnej zmluvy
po prijatí PZ treba realizovať ďalšie činnosti: rôzne doplnky, tzv. storno poistenia, uplatniť bonus a malus, vrátenie poistného, vymáhanie dlžného poistného a pod.

Správa poistného

– eviduje sa tu a sleduje sa tu predpis a skutočná úhrada poistného, teda predpis je účt. predpis poistného, ktorý sa vyhotoví z bázy dát všetkých spracovaných PZ. rozdiel medzi účt. predpisom a skutočne zaplateným poistným býva v rozpätí 10-15 percent
– platenie: v hotovosti, poštová poukážka, trvalý príkaz, home banking
– prevádzka alebo správa poistenia osôb- sú charakteristické tým, že ide o dlhodobé poistenia s vytváraním osobitnej rezervy za poistné plnenie pri dožití alebo úmrtí poistného
– v životnom poistení možno:
a, redukovať poistenie
b, odkúpiť poistenie
c, nemôže jednostranne vypovedať poisťovňa

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár