(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania:
Všeobecné ustanovenie
Poistené osoby – poistenie sa vzťahuje na pracovníkov, ktorí sú v pracovnom (členskom alebo služobnom) pomere, u právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb so sídlom v SR.

Poistná doba a obdobie

Určitá alebo neurčitá. Ak je doba neurčitá, obdobím je rok.

Vymedzenie miestnej platnosti poistenia – Rozsah poistenia

– poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi porušením povinnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.
– poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť túto škodu

Výluky:
– poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil úmyselne
– po použití alkoholického nápoja alebo návykovej látky
– spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku na ktoré sa vzťahu zákonné poistenie
– spôsobenú v súvislosti s vojnovými udalosťami, povstaním, štrajkom
– nenastúpením do práce pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru
– znečistením vôd a životného prostredia
– spôsobenú rozšírením nákazlivej choroby

Platenie poistného – poisťovňa má právo na poistné za dobu od vzniku až do jeho zániku.
Plnenie poisťovne – nesmie presiahnuť poistnú sumu stanovenú v poistnej zmluve

Sériová škodová udalosť – rovnaký zdroj, príčina, udalosť a okolnosť chyby
Platnosť poistenia – územná platnosť poistenia je obmedzená územím SR.

Poistený je povinný
a) odpovedať pravdivo a úplne
b) dokázať vznik a rozsah škodovej udalosti
c) oznámiť poisťovní, že ma viacero poistení na zodpovednosť za škodu
d) odvolať sa proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ak dostal pokyn od poisťovne
Povinnosti poisteného – poistený je povinný poskytnúť súčinnosť, ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody, najmä je povinný bez zbytočného odkladu:
– že došlo k PU a to písomnou formou na príslušnom tlačive konkrétnej poisťovne
– musí oznámiť, že zamestnávateľ proti poistenému si uplatnil právo na náhradu škody
– že v súvislosti s PU sa začalo trestné konanie proti poistenému
– že zamestnávateľ si uplatňuje právo na náhradu škody na súde.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. MIRO

    POISTENIE NA UZEMI ČR

Pridaj komentár