(, EuroEkonóm.sk ,  2)

POISTENIE PRE PRÍPAD PRERUŠENIA PREVÁDZKY

I. Rozsah poistenia
Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky sa uzatvára ako doplnkové poistenie PO, ktoré majú poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí životnou udalosťou.

II. Predmet poistenia
Zisk z obratu tvorený predajom obchodného T, predajom vl. výrobkov ako aj zisk z poskytovaných služieb, stále N a mzdy zamestnancov. Predmet poistenia sa poisťuje proti riziku strát vzniknutých prerušením P, ktoré bolo spôsobené následkom vecnej škody, vzniknutej v priestoroch označených v PZ ako miesto prevádzky.

Vecná škoda je definovaná ako poškodenie, zníženie alebo strata vecí slúžiacich na podnikanie, ku ktorým došlo v priestoroch uvedených v zmluve v dôsledku:
– požiaru, výbuchu alebo blesku
– pádu alebo nárazu pilotovaného lietadla
– hasenia, demolácie, odpratávania trosiek v súvislosti s niektorou z uvedených udalostí

III. Výluky z poistenia
Poistenie sa nevzťahuje na vecné škody spôsobené:
– dôsledkom vojnových udalostí, štrajku, občianskych nepokojov a teroristických akcií
– dôsledkom zemetrasenia a vplyvu jadrovej energie
– v dôsledku povodní a záplav
– v dôsledku pôsobenia el. prúdu na elektrických zariadeniach sprevádzané al.nesprevádzané vznikom ohňa

Z poistenia sú vylúčené:
– zničenia, strata alebo poškodenie hotovosti, CP, dokumentov, rôznych nosičov dát, obchodných kníh alebo písomnosti akéhokoľvek druhu
– N na suroviny, pomocné a prevádzkové látky, daň z obratu, spotrebné dane a vývozné clá, licenčné poplatky, zisky a N, ktoré nesúvisia s obchodnou alebo výrobnou činnosťou

Poisťovňa nie je povinná plniť v plnom rozsahu najmä:
– následné škody, ktoré boli zväčšené mimoriadnou udalosťou (taká udalosť, ktorá nie je v príčinnej súvislosti so vznikom poistnej udalosti)
– škody, ktoré vznikli v súvislosti s úradne nahlásenými obmedzeniami prevádzky alebo obnovy
– poisťovňa je oprávnená poistné plnenie znížiť, ak malo vedome porušenie povinnosti podstatný vplyv na vznik PU.

IV. Spôsob dojednania poistenia
Poistenie si môžu dojednať PO, ktoré vedú podvojné účtovníctvo, majú poistený majetok a ktorých prevádzky sa nachádzajú na území SR.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s dobou ručenia 12 mesiacov po vzniku PU. Výnimku tvorí poistenie miezd, ktoré sa dá dojednať na dobu viac ako 12 mesiacov.

V. Výška poistného
Výška poistného sa vypočíta ako celková suma jednotlivých položiek krát príslušná sadzba v závislosti od typu prevádzky.

VI. Výpočet poistného plnenia
Plnenie poisťovne O12 – Ooo = Ro
O12 – obrat za predchádzajúci celý rok
Ooo – obrat za oceňovacie obdobie
Ro – rozdiel obratov

PP za zisk = Ro x Zisk/O12
PP za stále N = Ro x Stále náklady/O12
PP za mzdy = Ro x Mzdy/O12
Oceňovacie obdobie je obdobím 12 mesiacov od vzniku poistnej udalosti až do toho dňa v ktorom už nedochádza ku žiadnym stratám v dôsledku prerušenia prevádzky.

Poistený sa na plnení podieľa dohodnutou spoluúčasťou:
– hradí všetky škody, ktoré vzniknú prvé 3 dni po poistnej udalosti
– 5% na celkovom poistnom plnení

VII. Povinnosti poisteného
Poistený má najmä tieto povinnosti:
– poistený musí dbať, aby PU nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečia vzniku PU
– oznámiť poisťovni všetky zmeny v náležitostiach, ktoré tvoria súčasť podkladov pre dojednávanie poistnej zmluvy
– poistený je povinný viesť podvojné účtovníctvo a do 5.4. bežného roka poskytnúť poisťovni ročnú účtovnú závierku
– poistený je povinný oznámiť poisťovni, ak má dojednané poistenie pre prípad prerušenia prevádzky aj v inej poisťovni

VIII. Povinnosti poisťovní
– po vzniku PU musí okamžite začať so šetrením príčin PU a rozsahu škôd
– po ukončení šetrenia má povinnosť potvrdiť alebo vyvrátiť oprávnenosť nároku poisteného, prerokovať to s poisteným a určiť výšku poistného plnenia.

Poisťovňa je oprávnená uplatniť námietku podpoistenia, ak je v prípade vzniku PU poistná suma dojednaná v poistnej zmluve nižšia ako je poistná hodnota. V tomto prípade poisťovňa uhradí len tú časť, ktorá je v rovnakom pomere k celkovej škode ako poistná suma k celkovej poistnej hodnote.

IX. Platenie poistného
Poistné platí poistený v dohodnutých splátkach a dohodnutej výške. Sadzba poistného je uvedené v poistnej zmluve a jej výška závisí od druhu činností, ktoré poistený vykonáva v poistených prevádzkach. Rozhodujúcimi ukazovateľmi pre výpočet sú:
– výška dosahovaného zisku
– výška dosahovaných stálych N
– výška vyplatených miezd zamestnancov vrátane mzdových prídavkov a zaplatených príspevkov do fondov.
V prípade spornej PU sa môže poistený a poisťovňa dohodnúť, že výšku poistného plnenia určí znalec.

Poistná sadzba – uvedená v každej zmluve 4,8 %o.

Podklady pre výpočet poistného:
1. poistná suma, ktorú poistený dojedná ako najvyššiu sumu poistného plnenia
2. hodnota vecí vedená v účtovníctve
3. obstarávacia cena

Postup pri stanovovaní poistného:
1. Podľa jednotlivých špecifík sa vyhľadá poistná sadzba
2. Sadzba sa zníži o dohodnutú spoluúčasť
3. Upravená sadzba x poistná suma = základné poistné
Základné poistné pre dané poistenie
4. + prirážka za okolnosti zvyšujúce riziko
5. – zľava za okolnosti znižujúce riziko
Poistné pre dané poistenie za rok/ Ročné poistné za vec jednotlivú
6. Spočíta sa ročné poistné za celú poistnú zmluvu = agregované poistné.

Ak na agregované poistné uplatníme zľavu = reálne poistné, ktoré máme zaplatiť.

Poistenie vývozných záruk
Poistenie kryje vývozcu alebo banku, korá vystavila záruku pred rizikom použitia a neoprpávneho použitia alebo zadržania záruky. Konkrétne sa jedná najmä o nasledovné typy záruk:
• za ponuku (bid bond),
• za predplatbu (advance payment bond),
• za dobré prevedenie kontraktu (performance bond),
• za zádržné (retention money bond).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. Tomas Gruchala

    Ako je definovaný predmet poistenia pre prípad prerušenia prevádzky?

  2. GoldenEagle

    Predmetom poistenia sú zisky z obratu, stále náklady, a mzdy zamestnancov, chránené proti strátam spôsobeným prerušením prevádzky z dôvodu materiálnych škôd.

Pridaj komentár