(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Existuje úzka súvislosť medzi vykazovaným hospodárskym výsledkom a oceňovaním hmotných prostriedkov podniku v kolobehu (materiálové zásoby, nedokončená výroba, hotové výrobky).

Pri uplatňovaní princípu oceňovania v skutočných nákladoch musia byť prostriedky viazané v kolobehu ocenené v skutočných nákladoch, ktoré boli na ne v priebehu celého kolobehu vynaložené. Oceňovanie prostriedkov podniku v kolobehu je nepravidelné a kolísa často aj vplyvom náhodných faktorov vedúcich k úsporám alebo k prekročeniam nákladov.

Pri uplatňovaní princípu oceňovania v dopredu stanovených nákladoch sú prostriedky viazané v kolobehu oceňované vždy v dopredu určených nákladoch bez ohľadu na okamžité a nepravidelné výkyvy pri ich zabezpečované.

Pre ocenenie prostriedkov v podniku platí základná zásada reálnosti ich hodnotového vyjadrenia. To znamená, že majú byť ocenené tak, aby boli správne vyjadrené hodnotové vzťahy, ktoré existujú v danom čase. Tejto požiadavke opäť lepšie zodpovedá princíp oceňovania v dopredu stanovených nákladoch, avšak za predpokladu, že ich výška je určená správne.

Z tohto hľadiska majú veľký význam reprodukčné ceny, ktoré zobrazujú hodnotové vzťahy nie v okamžiku dodávky či výroby príslušných prostriedkov, ale k reálnemu času ich využitia. V prípadoch zmeny podmienok v hodnotových vzťahoch je preto treba previesť precenenie prostriedkov na novú reálnu základňu. rozdiely z takéhoto preceňovania vyjadrujeme vo vzťahu k hospodárskemu výsledku podniku.

Pre problematiku základných prostriedkov a ich kolobehu a obratu v procese hospodárskej činnosti podniku platí rovnaká zásada ako pre obežné prostriedky avšak s rešpektovaním všetkých jeho zvláštností. Nedodržovanie príslušných zásad je zreteľné aj v súčastnej praxi (rôzne zrovnateľné základné prostriedky dodané v rôznom čase a z toho vyplývajúce rozdielne výšky odpisov zúčtovaných do nákladov, nerešpektovanie rozdielnej životnosti porovnateľných základných prostriedkov v rozdielnych podmienkach pri stanovovaní jednotných odpisových noriem a pod.) Dlhodobý obrat základných prostriedkov, zahrňujúci radu kolobehov prostriedkov podniku, bude však vždy spôsobovať určité rozpory, prejavujúce sa v tzv. neúplnej a prekročenej návratnosti nákladov viazaných v základných prostriedkoch.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár