(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Uplatnenie princípu oceňovania z hľadiska hospodárskeho výsledku podniku

Hospodársky výsledok podniku je formou vytvoreného a realizovaného nadproduktu, ktorý je podstatou zisku, ako špecifickej ekonomickej kategórie. Určuje sa ako rozdiel medzi vlastnými nákladmi a platnou cenou. Jeho výška je teda závislá aj na úrovni hospodárstva a výrobných faktorov. Výšku hospodárskeho výsledku tak bezprostredne ovplyvňuje aj rozdiel nákladov vzniknutý v priebehu kolobehu prostriedkov.

Princíp oceňovania v skutočných a v dopredu stanovených nákladoch

Uplatnenie princípu oceňovania v skutočných a v dopredu stanovených nákladoch vedie k dvojakému chápaniu vykazovaného hospodárskeho výsledku:

 1. V prvom prípade sa vykazovaný hospodársky výsledok považuje výhradne za funkciu jednotlivých výrobkov. Vyčísľuje sa pri ich realizácii odberateľmi a predstavuje rozdiel medzi skutočnými nákladmi vynaloženými na ich zhotovenie v priebehu celého kolobehu a skutočne dosiahnutou cenou. Úspory alebo prekročenie nákladov a z toho vyplývajúce uvolnenie alebo dodatočné viazanie prostriedkov sa v hospodárskom výsledku prejavia ako jeho zvýšenie alebo zníženie až v období realizácie výrobku odberateľmi.
 2. V druhom prípade sa vykazovaný hospodársky výsledok sa považuje za funkciu hospodárskej činnosti podniku v sledovanom kalendárnom období. Zahrňuje jednak zisk zo zrealizovaných výrobkov, ako rozdiel medzi dopredu stanovenými nákladmi a skutočne realizovanou cenou pri realizácii výrobkov. Úspory alebo prekročenia nákladov sa vykazujú za obdobie ich vzniku bez ohľadu na to, či výrobok bol už dokončený a realizovaný.

Rozhodnutie o správnosti chápania hospodárskeho výsledku

Rozhodnutie o správnosti chápania hospodárskeho výsledku je potrebné odvodzovať z miery priblíženia reálneho hospodárskeho výsledku ako prírastku prostriedkov podniku a vykazovaného zisku ako jeho zdroja. Na požiadavku adekvátnosti reálneho a vykazovaného hospodárskeho výsledku lepšie odráža princíp oceňovania v dopredu stanovených nákladoch. Pri jeho uplatňovaní sa vo vykazovanom hospodárskom výsledku prejavia tiež všetky prípady úspor alebo prekročenie nákladov, ktoré viedli k prírastku alebo úbytku prostriedkov podniku.

Princíp oceňovania v skutočných nákladoch

V prípade uplatnenia princípu oceňovania v skutočných nákladoch sa prírastok alebo úbytok prostriedkov musí byť v súvahe vyjadrený aj prírastok či úbytok zdrojov. Rovnováha medzi aktívami a pasívami sa musí v tomto prípade formálne vytvoriť tým, že budú zodpovedajúcim spôsobom ocenené iné zložky aktív podniku. Nevykázaný hospodársky výsledok je skrytý v nižšom ocenení materiálu na sklade, nedokončenej výrobe, v stave hotových výrobkov a pod. Takto nevykázaný hospodársky výsledok predstavuje formálnu rezervu pre jeho vyjadrenie v ďalšom období a predstavuje tak jeden z príkladov tichých rezerv. V prípade prekročenia nákladov sa naopak vykázaná strata kompenzuje vyšším ocenením iných zložiek aktív podniku, jedná sa teda o príklad vykazovaného anticipovaného zisku.

Adekvátnosť reálneho a vykazovaného hospodárskeho výsledku pri uplatňovaní princípu v dopredu stanovených nákladoch však závisí od správnosti určenia dopredu stanovených nákladov. Reálnosť takéhoto oceňovania možno overiť až dodatočne, pri skutočnom priebehu výrobného procesu.

Požiadavka maximálnej totožnosti reálneho a vykazovaného hospodárskeho výsledku má z hľadiska riadenia hospodárskej činnosti mimoriadny význam, a to pre to, že na základe tejto veličiny sa uskutočňuje hodnotenie racionality činnosti podniku a jeho stimulácia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 7.10.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • BAŠTINCOVÁ, A. Výsledok hospodárenia z účtovného a daňového hľadiska. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2007. 102 s. ISBN 978-80-8078-144-6.
 • GRÜNWALD, R.; HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2.
 • JENČOVÁ, S.; RAKOŠ, J. Finančno-ekonomická analýza a finančné plánovanie. 2. dopl. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2010. 224 s. ISBN 978-80-555-0186-4.
 • KOTULIČ, R.; KIRÁLY, P.; RAJČÁNIOVÁ, M.; Finančná analýza podniku. 2. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 238 s. ISBN 978-80-8078-342-6.
 • KOVANICOVÁ, D.; KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví I. 5. aktualiz. Vyd. Praha : Polygon, 1998. 249 s. ISBN 80-85967-73-1.
 • NAGY, L.; ŠKRINIAR, P.; TÓTHOVÁ, A. Finančno-ekonomická analýza podniku: praktikum (finančná analýza). 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2014. 255 s. ISBN 978-80-89710-01-0.
 • PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. 2. výrazně rozš. a aktualiz. Vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3024-0.
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5. aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2015, 152 s. ISBN 978-80-247-5534-2.
 • SAMUELSON, P. A.; NORDHAUS W. D. Economics. New York : Tata McGraw-Hill Education, 19th ed. 2010. 915 s. ISBN 978-0-07-070071-0.
 • SUCHÁNEK, P. Finanční management. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 128 s. ISBN 978-80-210-4277-3.
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN: 978-80-247-3494-1.
 • SYNEK, M.; KOPKÁNĚ, H.; KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. xviii, 301 s. ISBN 978-80-7400-154-3.
 • ŠLOSÁROVÁ, A. et al. Analýza účtovnej závierky. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2006. 478 s. ISBN 80-8078-070-6.
 • VALACH, J. et al. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1.
 • VLACHYNSKÝ, K. et al. Podnikové financie. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2009. 524 s. ISBN 978-80-8978-258-0.
 • ZALAI, K. Finančno-ekonomická analýza podniku. 7. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2010 446 s. ISBN 978-80-89393-15-2.

Pridaj komentár