(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Základné kritéria rozhodovania o finančnom investovaní:

Pri každej investícii sleduje investor jej:
1. výnosnosť – výnosom investície sú všetky čisté príjmy, ktoré investor získa od okamihu, keď vložil peniaze až do posledného príjmu.
2. rizikovosť – znamená stupeň rizika spojeného s možnosťou, že sa očakávané príjmy nedosiahnu.
3. likviditu – súvisí s rýchlosťou získania hotových peňazí pri predaji CP, do ktorých investoval.

V praxi sa uvedené kritéria v maximálnych hodnotách často vylučujú – dosiahnuť maximálny výnos sa dá len pri malej likvidite a vysokom riziku, kým s malým rizikom a s maximálnou likviditou je možné dosiahnuť len malý výnos.

VÝNOS A RIZIKO AKCIE

Výnos kmeňovej akcie je daný:
• dividendou,
• kapitálovým ziskom alebo stratou.

Očakávaná miera výnosu akcie za určité obdobie závisí od ceny akcie na začiatku roka, od očakávanej ceny na konci roka a očakávanej dividendy. Vypočíta sa podľa vzorca:

Divi + Pi – P0
r =
P0

kde r je očakávaná miera výnosu akcie,
Divi – dividenda za 1 rok,
Pi – trhová cena akcie na konci roka,
P0 – trhová cena akcie na začiatku roka.

Celková výnosnosť závisí od dividendového (bežného) výnosu Divi / P0 a od kapitálového výnosu (od zmeny ceny) (Pi – P0) / P0.

Riziko je stupeň neistoty spojený s očakávaným výnosom. Očakávaný výnos je taký, ktorý má najvyššiu pravdepodobnosť, že sa dosiahne. Riziko akcie závisí teda od variability jej očakávaného výnosu. Čím je variabilita výnosu vyššia, tým je väčší rozptyl odchýlok od očakávaného výnosu a vyššie riziko, že sa očakávaný výnos nedosiahne. Najväčšiu variabilitu výnosov v rámci cenných papierov majú akcie. Jednotlivé cenné papiere majú rôzny stupeň rizika. Najbezpečnejšie sú štátne pokladničné poukážky, kde nie je riziko nesplatenia a ich krátkodobá splatnosť znamená, že ich cena je stabilná.

Na finančnom trhu sa môže investor stretnúť s dvoma typmi rizík:
1. špecifické riziko – vyplýva z vnútorného charakteru investície, t.z. investor musí počítať aj s tým, že emitent bude insolventný a nesplní si svoje záväzky. Možno ho ďalej členiť na:
– manažérske riziko – vyplýva z kvality manažmentu
– operačné riziko – riziko, že firma nebude mať dostatočné tržby na krytie fixných nákladov
– finančné riziko – vyplýva z pomeru z cudzích zdrojov vo vzťahu k celkovému kapitálu. Ak je tento pomer vysoký, firma má vyšší stupeň rizika, pretože veľkú časť tržieb pokryjú fixné úrokové náklady a splátky úverov.
– zástavné riziko – nie všetci investori majú rovnaké práva v prípade bankrotu a likvidácie.
2. trhové riziko – vyjadruje závislosť veľkosti ziskov od trhu, má za následok časté rozkolísanie cien a v krajných prípadoch aj bankrot spoločnosti.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár