(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Poznáme 2 prístupy k hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku:

 1. tradičný prístup vychádzajúci z rentability vlastného imania ROE – return on equity
 2. tradičný prístup vychádzajúci z rentability aktív ROA – return on assets
 3. ekonomická pridaná hodnota EVA – economic value added

Rentabilita vlastného imania ROE

Rentabilita vlastného imania ROE vyjadruje schopnosť podniku vytvárať nové zdroje a dosahovať zisk vhodným využitím investovaného kapitálu. Vzorec pre výpočet ROE: ROE = ČZ/VI = ČZ/T x T/A x A/VI = rentabilita tržieb x obrat aktív x finančná páka

Legenda:

 • ROE – return on equity – rentabilita vlastného imania
 • ČZ/VI – čistý zisk / vlastné imanie
 • ČZ/T – čistý zisk / tržby
 • T/A – tržby / aktíva
 • A/VI – aktíva / vlastné imanie

Zákon vyrovnávania priemernej miery zisku

Zákon vyrovnávania priemernej miery zisku vychádza z rentability tržieb, tzv. ziskovej marže:

 • dôležité je sledovať vývoj ukazovateľa zisková marža, pretože vyjadruje cenovú stratégiu podniku, schopnosť kontrolovať prevádzkové náklady
 • v jednotlivých podnikoch sa tento ukazovateľ značne líši – závisí od charakteru produktu a konkurenčnej stratégie
 • na základe ukazovateľa rentabilita tržieb – zisková marža vieme posúdiť či máme vhodnú alebo menej vhodnú cenovú stratégiu
 • rentabilita tržieb má značný vzťah s obratom aktív

Závery zákona o vyrovnávaní priemernej miery zisku

 • Podnik s vysokou rentabilitu tržieb majú tendenciu k nízkej miere obratu aktív = kapitálovo intenzívny podnik a naopak .
 • Podnik s vysokou pridanou hodnotou majú vysokú rentabilitu tržieb.
 • Nedá sa povedať čo je lepšie, či vysoká rentabilita tržieb alebo vysoká rentabilita aktív, to všetko závisí od kombinovaného efektu rentability tržieb a rentability aktív

Rentabilita aktív ROA

Vzorec pre výpočet ukazovateľa rentabilita aktív ROA – return on assets: ROA = ČZ/A = ČZ/T x T/A

Legenda:

 • ROA – return on assets – rentabilita aktív
 • ČZ/A – čistý zisk / aktíva
 • ČZ/T – čistý zisk / tržby
 • T/A – tržby / aktíva

Rozdiel medzi ROA a ROE

Podniky s vysokým podielom stálych aktív môžu menej pružne reagovať na rôzne zmeny. Rozdiel medzi ROA a ROE popisuje finančná analýza takto:

 1. ROA meria efektívnosť s akou podnik umiestňuje a riadi svoje zdroje.
 2. ROE meria čistý zisk s vlastným imaním, ktoré patrí vlastníkom.

Ekonomická pridaná hodnota EVA

Informácie o metóde ekonomickej analýzy, ktorá berie v úvahu ekonomickú pridanú hodnotu EVA nájdete v článku EVA – economic value added.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008 a aktualizovaný 29.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. A.

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, je podľa Vás potrebné počítať ROE aj s týmito ukazovateľmi dokopy?
  ROE = ČZ/VI = ČZ/T x T/A x A/VI = rentabilita tržieb x obrat aktív x finančná páka
  Ja som počítala ROE iba ako čistý zisky/ vlastný kapitál x 100. Mohli by ste mi to priblížiť?
  Ďakujem

 2. A.

  Rentabilitu tržieb počítam nasledovne VH/tržby x100 to je vlastne čisté ziskové rozpätie
  Prevádzkové ziskové rozpätie počítam ako EBIT/tržby x 100
  Rentabilitu nákladov úroková EAT + úroky/celkové nákladyx100
  Rentabilita nákladov čistá EAT/celkové nákladyx100
  Rentabilita vloženého kapitálu počítam ako EBT + Nákladové úroky/celkový kapitálx100
  Rentabilita vlastného kapitálu počítam ako EAT/vlastný kapitál x100
  Rentabilita celkových aktív ROA = EAT/celkové aktíva x100
  Rentabilita cudzieho kapitálu = EAT + úroky/cudzí kapitálu x100
  Prosím Vás sú výpočty podľa týchto vzorcov správne?
  Ďakujem

 3. Anonym

  Čo znamená rentabilita cudzieho kapitálu? Mohli by ste podrobnejšie rozobrať túto rentabilitu Ďakujem pekne

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Rentabilita cudzieho kapitálu je miera, ktorá meria efektivitu využívania cudzieho kapitálu (čiže pôžičiek alebo dlhových zdrojov financovania) na dosiahnutie zisku alebo výnosu. V podnikateľskej terminológii sa táto miera často označuje ako ROI (Return on Investment) alebo ROE (Return on Equity), v závislosti od toho, či sa vypočítava na základe celkového investovaného kapitálu (vratane dlhov) alebo len vlastného kapitálu (bez cudzieho financovania).

   Rentabilita cudzieho kapitálu sa zvyčajne vypočíta pomocou vzorca:

   Rentabilita cudzieho kapitálu = Cudzí kapitál / Čistý zisk × 100

   Kde:

   Čistý zisk je zisk, ktorý zostane firme po odpočítaní všetkých nákladov, vrátane úrokov a daní.

   Cudzí kapitál je celková suma dlhových zdrojov financovania, ako sú pôžičky, dlhopisy alebo iné dlhové záväzky.

   Výsledná miera v percentách ukazuje, koľko percentný zisk alebo výnos je generovaný z každého dolára (alebo inej meny) cudzieho kapitálu investovaného do podniku.

   Vysoká rentabilita cudzieho kapitálu môže byť výhodná, pretože umožňuje firmám využiť cudzie finančné zdroje na rozšírenie svojho podnikania a dosiahnutie väčšieho zisku. Avšak vysoké zadlženie môže zvýšiť riziko, pretože firma bude musieť splácať pôžičky vrátane úrokov, čo môže zvýšiť finančnú nestabilitu v prípade, že podnikanie nevygeneruje očakávané príjmy. Preto je dôležité vyvážiť výhody a riziká cudzieho financovania a zohľadniť ich pri strategickom plánovaní financovania firmy.

 4. Anonym

  Prosím Vás, nemá byt ten vzorec otočený, že čistý zisk/cudzí kapitál X100,
  lebo ja mám všetky rentability a napr. tržieb tak počítam čistý zisk/ tržby, pri nákladovej rentabilite, počítam čistý zisk/ celkové náklady , pri rentabilite vlastného a cudzieho kapitálu počítam čistý zisk/ vlastný alebo cudzí kapitál X 100, prosím Vás, ako to má byť správne.? Ďakujem pekne

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Áno, máte pravdu, vzorec pre výpočet rentability cudzieho kapitálu obsahuje chybu v umiestnení operácií. Správny vzorec by mal vyzerat takto:

   Rentabilita cudzieho kapitálu = Čistý zisk / Cudzí kapitál × 100

   V tomto vzorci:

   Čistý zisk je zisk, ktorý zostane firme po odpočítaní všetkých nákladov, vrátane úrokov a daní. Tento ukazovateľ je dôležitý, pretože odráža skutočnú ziskovosť firmy po započítaní všetkých záväzkov.
   Cudzí kapitál predstavuje celkovú sumu dlhových zdrojov financovania, ako sú pôžičky, dlhopisy a iné dlhové záväzky, ktoré firma používa.
   Výsledná miera rentability cudzieho kapitálu, vyjadrená v percentách, ukazuje, koľko percentný zisk alebo výnos firma generuje z každého dolára (alebo inej meny) investovaného cudzieho kapitálu. Tento ukazovateľ môže investorom a manažmentu pomôcť posúdiť efektívnosť využitia cudzieho kapitálu vo firme.

Pridaj komentár