(EuroEkonóm.sk)

14.12.1990 – Rozhodnutie Ministra financií Slovenskej republiky o ustanovení Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) ako akciovej spoločnosti.
15.3.1991 – Zápis do Obchodného registra – oficiálny dátum vzniku Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s..
6.4.1993 – Zahájenie obchodovania na BCPB.
30.6.1993 – Uzatvorenie zmluvy medzi BCPB a SCP SR o vyporiadaní obchodov s cennými papiermi v zaknihovanej podobe.
21.3.1994 – Zavedenie Slovenského akciového indexu – SAX. (Predtým CAX s bázickým dňom 14.9.1993.)
10.11.1995 – Založenie Burzového rozhodcovského súdu.
1.10.1996 – Zavedenie Slovenského dlhopisového indexu – SDX.
4.2.1997 – Zmena bázy Slovenského akciového indexu – počet spoločností v nej stúpol z 12 na 16.
26.7.1997 – Možnosť začatia obchodovania so zahraničnými cennými papiermi na BCPB za podmienky, že cenný papier je kótovaný na hlavnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov.
1.8.1997 – Zavedenie novej štruktúry trhov BCPB – cenné papiere boli prerozdelené na trh kótovaných cenných papierov, trh registrovaných cenných papierov a voľný trh.
Zapojenie BCPB do medzibankového komunikačného systému Bankového zúčtovacieho centra Slovenska.
1.7.1999 – Nadobudli účinnosť novela Zákona o cenných papieroch a novela Obchodného zákonníka, ktorých hlavným prínosom je zrušenie akcií na doručiteľa v listinnej podobe. Akcie na doručiteľa môžu mať len zaknihovanú podobu a informácie o ich držiteľovi budú zhromažďované v SCP SR. To bude viesť i evidenciu listinných cenných papierov.
8.6.2000 – Európska federácia búrz (FESE) na svojom valnom zhromaždení v Luzerne prijala BCPB za člena korešpondenta.
19.7.2000 – V súlade s novelou Zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a nariadením vlády SR, ktorým sa zmenilo a doplnilo nariadenie vlády o vydávaní a použití investičných kupónov sa začalo obchodovanie s dlhopismi FNM SR na BCPB.
1.11.2000 – Nadobudol účinnosť Zákon o úrade pre finančný trh. Úrad vykonáva štátny dozor v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva, ktorý až dovtedy vykonávalo Ministerstvo financií SR.
1.11.2000 – Nadobudla účinnosť novela Zákona o cenných papieroch, podľa ktorej sa cenný papier stáva verejne obchodovateľným jeho prijatím na trh kótovaných cenných papierov burzy.
1.11.2000 – Nadobudol účinnosť nový Zákon o burze cenných papierov. V súvislosti s ním očakáva burzu v roku 2001 prelicencovanie.
11.12.2000 – Nadobudli účinnosť Pravidlá nového trhu, ktorý bol vytvorený na obchodovanie s akciami malých a stredných, rýchlo rastúcich spoločností s krátkou podnikateľskou históriou.


Pridaj komentár