(, EuroEkonóm.sk ,  0)

V. ZÁKLADNÉ ETAPY ÚVEROVÉHO PROCESU:
– Identifikácia klienta, získavanie informácií, spracovanie návrhu a posúdenie rizika,
– Rozhodovací a schvaľovací proces
– Príprava úverovej dokumentácie
– Verifikácia údajov a čerpanie finančných prostriedkov

1. Etapa – Identifikácia klienta, získavanie informácií, spracovanie návrhu a posúdenie rizika
– vymedzenie pojmov, súvislostí, zodpovednosti
– zásady a postupy (úverový manažér, risk manažér, postupy)
– ponuka produktov banky, žiadosť klienta o financovanie
– posúdenie úverovej schopnosti klienta, identifikácia rizík
– úvodné jednanie s klientom, predbežná analýza finančných výkazov, úvodný reporting, úvodné posúdenie klienta
– sumarizácia informácií (analýza angažovanosti banky, služieb banky využívaných klientom, získanie informácií z externých zdrojov)
– bilančné a iné finančné a nefinančné analýzy (softvérova podpora)
– reporting, spracovanie indikatívnej ponuky banky pre klienta
– spracovanie úverového návrhu a posúdenie rizika (rating)
– personálne zabezpečenie, náplne práce, informačné toky

2. Etapa – Rozhodovací a schvaľovací proces
– nastupuje po vypracovaní úverového návrhu
– rozhodovanie o úverovom obchode v rámci kompetencií, v závislosti od ratingu klienta a úverového limitu pre klienta
– posudzovanie rizika manažérom pre riziko
– definovanie podmienok rozhodnutia, schválenie úverového obchodu
– odsúhlasenie zmluvných podmienok s klientom
– zmeny zmluvných podmienok (obsah zmien)
– administrácia úverových obchodov
– funkcie a zodpovednosti – úverový manažér, riziko manažér, administrátor úverových obchodov, správca úverových obchodov

3. Etapa – Príprava úverovej dokumentácie
– spracovanie štandardnej úverovej dokumentácie
– úprava úverovej dokumentácie (zapracovanie právnych úprav, supervízia znaleckého posudku, zmena podmienok obchodu…)
– opakovanie cyklu rozhodovacieho procesu
– podpisovanie úverovej dokumentácie
– funkcie a zodpovednosti – administrátor úverového obchodu, správca úverového obchodu, interný znalec, právne služby

4. Etapa – Verifikácia údajov a čerpanie finančných prostriedkov
– zásady verifikácie (elektronická a písomná dokumentácia, kontrola čerpania ÚL, podmienky čerpania, dodržiavanie účelovosti, zmeny úrokových sadzieb)
– verifikácia údajov
– čerpanie finančných prostriedkov
– splácanie úveru, zadávanie zmien, vysporiadanie obchodu
– funkcie a zodpovednosť – administrátor úverového obchodu, správca úverových obchodov, úverový manažér

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár