( Miki,  0)

Čo je Euroregión Neogradiensis?

 • Počas konferencie sa deklarovala snaha vytvoriť euroregión v prihraničnej oblasti Salgótarján – Lučenec – Poltár – Veľký Krtíš. A prečo?
 • Nie náhodou sa zvýšená pozornosť venuje problémom hraníc a pohraničných oblastí, a to osobitne v rámci Európskej únie. Tento záujem súvisí s postupným oslabovaním politických demarkačných čiar a plánovaným odstraňovaním ekonomických bariér. Nad tým všetkým kryštalizujú svojim vlastným spôsobom všetky problémy, obmedzenia a prekážky, ktoré treba prekonať na ceste k dosiahnutiu európskej integrácie.
 • V tomto význame sú cezhraničné regióny skutočnými kameňmi a katalyzátormi pokroku vo vytváraní jednotnej Európy. Cezhraničný región je potenciálny región, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je jeho geografia, história, ekológia, etnické skupiny, ekonomické možnosti a pod., avšak rozdelený vo svojej celistvosti zvrchovaným právom štátov ležiacich na opačných stranách spoločnej hranice.
 • Pri tejto definície musíme povedať, že cezhraničný región je predovšetkým územie vhodné pre nové zmluvné kontakty. Výhody vzniku cezhraničných regiónov — moderne povedané pojmom euroregiónov — persahujúcich štátne hranice v období integrácie nášho kontinentu sú ekonomické. Hlavný dôraz sa kladie na zvýšenú efektivitu spoločného využívania hospodárskych zdrojov. Musíme povedať, že je to logické, lebo hranica, ktorá rozdeľuje cezhraničné regióny je predovšetkým fyzickým vymedzením územia štátu. Ukazuje na základnú funkciu národných štátov – vytvoriť spoločný územný základ pre fungovanie všetkých systémov, ktoré sú teoreticky obsiahnuté v pojme štátna suverenita. V tomto systéme je aj národné hospodárstvo na obidvoch stranách hraníc, ktoré v tomto prípade chce využiť každý ako most, ako zmluvný postup.
 • Toto hľadisko v období postupného zániku ochrannej plášte colných bariér zaujalo aj žijúcich v tomto regióne, a preto sa rozhodli, že vytvoria euroregión, ktorý nazvali Euroregión Neogradiensis. Dobre fungujúca ekonomika v cezhraničnom regióne je skutočne najlepším katalyzátorom pre naše národné štáty v procese integrácie do Európskej únie. Pozrime sa na samotnú Deklaráciu, ako aj na Tézy k rozvojovému programu EURORÉGIA NEOGRADIENSIS, lebo právo na informáciu má každý.

Uvedomujúc si tie vývojové perspektívy, ktoré na základe spoločných záujmov úzko spájajú v regióne žijúcich, resp. styky už existujúce a formulujúce v oblasti cezhraničnej spolupráce, a v snahe, aby:

 • pomáhali a koordinovali spoluprácu existujúcich organizácií v regióne
 • na základe už fungujúcich samospráv a systémov regionálneho rozvoja posilňovali dobré susedské vzťahy
 • ďalej rozširovali prostriedky spolupráce
 • zvýšili stupeň vypracovania a realizácie programu územného rozvoja
 • príprava integrácie ich regiónov a štátov do Európskej únie bola čím úspešnejšia

deklarujeme našu snahu, že rešpektovaním ústavy a platnej legislatívy našich štátov vypracujeme a uskutočníme záväzné odporúčania v nižšie uvedených oblastiach:

Strany podpisujúce Deklaráciu (ďalej len “Strany”) v novembri 1999 podpíšu Zmluvu o spolupráci o vytvorení samostatného Euroregiónu a tento svoj zámer dajú na vedomie generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

Ciele spolupráce Euroregión Neogradiensis:

 • zvyšovanie príťažlivosti regiónu
  zosúladenie rozvoja hospodárstva a cestovného ruchu
  rozvoj vzťahov medzi vzdelávacími, vedeckými a inovačnými bázami
  zosúladenie územného rozvoja a územného plánovania
  spolupráca v oblasti ochrany prírody, životného prostredia a ochrany povrchových vôd
  zosúladenie rozvoja dopravy
  humanitárna a sociálna spolupráca
  spoločná ochrana a opatrovanie kultúrneho a architektonického dedičstva

Piliere, hlavní realizátori spolupráce Euroregión Neogradiensis:

 • miestne a územné samosprávy
 • inštitúcie regionálneho rozvoja, komory
 • hospodárske organizácie, spoločnosti
 • vedecké inštitúcie
 • civilné organizácie

v rámci spolupráce strany počítajú s pomocou ministerstiev a územných štátnych orgánov

Podľa zámerov Strán Euroregión je neuzatvorený, ktorý možno podľa stanovených podmienok v “Zmluve o spolupráci” rozširovať.
Strany berú na vedomie, že k platnosti tejto Deklarácie sú potrebné podporné uznesenia dotknutých subjektov.

Euroregión Neogradiensis kontakty

Kontaktnou osobou medzi zúčastnenými stranami:

 • zo slovenskej strany Papp Sándor (Reduta, Vajanského 2., 984 01 Lučenec, tel. : 0863 43 21540, fax. : 0863 43 24 410 e-mail: csusz@ bb.telecom.sk),
 • z maďarskej strany Holles Miklós (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., tel./fax: 36-32-421400, e-mail: nmtkht@ is.hu).

Lučenec, 29, septembra 1999

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 8.2.2012 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.