(EuroEkonóm.sk,  0)

Hospodársky cyklus

Hospodársky cyklus je opakujúci sa nesúlad medzi potenciálnym a skutočným hrubým domácim produktom HDP. Môže vzniknúť, ak existuje dopyt, ktorý presahuje možnosti ekonomiky zo strany ponuky, vtedy sa jedná o ponukový nesúlad. Ak je nízka produktivita práce a náklady sú vysoké, potom vzniká nesúlad. Vzťah medzi nesúladom skutočného a potenciálneho HDP (gross national product GNP) vysvetľuje Okunov zákon.

Okunov zákon

 • každé 2% poklesu skutočného GNP vo vzťahu k potenciálnemu GNP zároveň znamená zvýšenie nezamestnanosti o 1%.
 • riešenie týchto problémov delí ekonómov na 2 skupiny:
  • dopytovo orientovaný smer ekonomického rastu (Keynes)
  • ponukovo orientovaný smer ekonomického rastu (neokonzervatívci, monetaristi)
  • priebeh výkonnosti ekon. má tvar pahorku ? hospodársky cyklus

Cyklický vývoj ekonomiky

Ekonomický alebo hospodársky cyklus je pravidlené striedani vzostupných a zostupných fáz ekonomiky. Tvoria ho 4 fázy:

 1. kontrakcia (recesia)
 2. dno (sedlo)
 3. expanzia
 4. vrchol

Kontrakcia

Kontrakcia znamená oslabenie ekonomickej aktivity. V tejto fáze dochádza k zníženiu agregátneho produktu pod úroveň potenciálneho produktu. Pokiaľ sa ekonomika dostala pod úroveň dlhšiu ako 6 mesiacov, nastáva recesia. Hlboký a dlhodobý pokles nazývame depresia. Na depresiu pôsobí:

Dno

Dno označujeme aj ako dolný bod zvrastu. Úroveň agregátneho produktu dosahuje najnižšiu úroveň. Investíčná aktivita je úplne utlmená. Vytvárajú sa predpoklady pre obnovenie rastu agregátneho produktu, napr. zásahom štátu do ekonomickej aktivity. Viac sa o ekonomickej a hospodárskej kríze dočítate v sekcii s.

Expanzia

Pri expanzii dochádza v ekonomike k oživeniu. Úroveň agregátneho produktu sa postupne viac a viac zvyšuje. Zvyšuje sa aj zamestnanosť a tiež rastú investície. Ekonomika sa dostáva do fázy vrcholu. Viac sa o ekonomickom raste dočítate v článku Ekonomický rast a stabilita.

Vrchol

Vrchol predstavuje horný bod vzrastu. Agregátny produkt dosahuje maximálnu úroveň. V tomto bode nastáva prehriatie ekonomiky. Postupne dochádza k poklesu ekonomickej aktivity a k poklesu agregátneho produktu.

Už ste čítali?


Pridaj komentár