(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Miestna štátna správa

– tá časť verejnej správy, kt. je upriamená na bezprostrednú realizáciu funkcie štátu v jednotlivých územnosprávnych jednotkách. Je dvojstupňová:
– správne orgány podľa všeobecnej pôsobnosti
– správne orgány podľa špeciálnej pôsobnosti

Štruktúra miestnej správy:

a)

Sústava základných miestnych orgánov št. správy

– tvoria ju okresné a obvodné úrady so všeob. pôsobnosťou.
– vykonávajú miestnu št. správu
– ich činnosť riadi a kontroluje vláda SR

b)

Sústava samostatných špecializovaných územných orgánov miestnej št. správy

– tvoria podsústavu nižších článkov príslušných orgánov št. správy, ktoré ich činnosť kontrolujú.

c)

Sústava výkonných orgánov miestnej správy

– predstavujú ju starostovia a primátori za pomoci mestských a obecných orgánov.

1

. Pôsobnosť obvodného úradu so všeob. platnosťou

ako prvostupňové miestnej štátnej správy vykonávajú pôsobnosť na týchto úsekoch:
– energetika, doprava, zdravotníctvo, obchod, registrácia majetku
– poskytujú obciam údaje
– plnia úlohy v oblasti štatistiky
– zabezpečujú voľby do samosprávnych orgánov

2.

Pôsobnosť okresného úradu zo všeobecnou platnosťou

– je najdôležitejším orgánom v sústave miestnej štátnej správy a vykonáva:
– na prvom stupni správu vo vymedzených veciach
– na druhom stupni ako odvolávací orgán v urč. veciach
– riadi a kontroluje výkon štátnej správy

3.

Miestne orgány štátnej správy so špec. platnosťou

– ich existencia je poriadená príslušným ministerstvám alebo iným ústredným orgánom štátnej správy. Jej organizačnú základňu tvoria:

a) správne orgány, ktorých pôsobnosť sa kryje s územnými celkami určenými zákonom NR SR
o územnom a samosprávnom členení.
– územné orgány policajného zboru
– vojenské správy
– obvodné a okresné úrady práce
– obvodné a okresné správy sociálneho zabezpečenia
– okresné pozemkové úrady
– obvodné okresné úrady životného prostredia

b) správne orgány, ktoré svoju pôsobnosť vykonávajú osobitne určených územných obvodoch:
– školské správy
– daňové úrady a daňové riaditeľstvá
– obvodné správy požiarnej ochrany
– colnice so svojimi pobočkami a ďalšie

Právny pojem samosprávy

– predstavuje, že ju spravuje niekto iný než štát, t. j. verejnoprávny zväz (korporácia). Táto korporácia sa delí na územnú samosprávu a záujmovú.

Územná samospráva

– ide o správu, ktorej nositeľom je samostatná korporácia a jej členovia sú obyvatelia danej oblasti. Základom územnej samosprávy je obec. Záležitosti samosprávy:
– komplexný rozvoj mesta (obce)
– správa komunálneho vlastníctva a komunálneho podnikania
– starostlivosť o životné prostredie
– rozvoj služieb

Základom celej sústavy miestnej správy je samospráva obcí, ktorá je chápaná ako práva a schopnosť obce samostatne spravovať svoje záležitosti v rámci zákonov. Obcou sa rozumie spoločenstvo občanov.

Zákon 369/90 – obec

– charakterizuje ako samostatný územný celok SR, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec – je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi. Obec má právo združovať sa s inými orgánmi v záujme dosiahnutia úspechu.

Územie obce

– tvorí katastrálne územie a súbor katastrálnych území
Obyvatelia obce – sú občania, ktorí sú v obci prihlásení na trvalý pobyt, zúčastňujú sa na samospráve obce a poskytujú pomoc orgánom obce.

Orgány obce

a) obecné / mestské zastupiteľstvo – rozhoduje o základných otázkach života obce, schádza sa za potreby, rozhoduje vždy v zbore a je verejné
b) starosta obce (primátor) – je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, občania ho volia v priamych voľbách.

Obecný úrad

– je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce zložený z pracovníkov obce.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár