(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Zrušenie a zánik obchodných spoločností

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť zrušená z rôznych dôvodov. Buď už dosiahla svoj cieľ, nedokázala zvládnuť konkurenciu na trhu, alebo sa jej majitelia rozhodli ukončiť podnikanie. Ak sa spoločnosť s ručením obmedzeným rozhodne zrušiť, musí sa postupovať podľa príslušných zákonov a predpisov.

Zánik spoločnosti

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registru. K zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu.

Likvidácia sro sa nevyžaduje, ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo po skončení konkurzného konania nezostane v spoločnosti žiaden majetok.

Spoločnosť sa zrušuje

 • uplynutím doby, na ktorú bola založená
 • dosiahnutím, účelu na ktorý bola založená
 • dňom uvedeným v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánov spoločnosti o zrušení spoločnosti
 • dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti
 • rozhodnutím spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti alebo jej premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Zrušenie spoločnosti likvidáciou

Jedným z možných spôsobov zrušenia spoločnosti s ručením obmedzeným je likvidácia. Likvidácia znamená postupné a zodpovedné ukončenie podnikania spoločnosti. Ak spoločnosť s ručením obmedzeným skončí likvidáciou, všetky jej záväzky musia byť splnené, jej aktíva predané alebo rozdelené medzi majiteľov a všetky jej finančné záležitosti musia byť vyriešené.

 • Ak celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia, pokiaľ osobitný zákon nestanovuje iný spôsob vysporiadania jej imania.
 • Vstup spoločnosti do likvidácie sa zapisuje do OR. Po dobu likvidácie sa požíva obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.
 • Zápisom likvidácie spoločnosti do OR prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti na likvidátora – ktorého vymenúva štatutárny orgán ak spoločenská zmluva alebo stanovy neustanovujú inak. Likvidátor môže byť len FO.
 • Pri likvidácii spoločnosti na základe súdneho rozhodnutia vymenuje likvidátora súd, ktorý o zrušení spoločnosti rozhodol na návrh osoby, môže likvidátora aj odvolať.
 • Za výkon svojej pôsobnosti zodpovedajú likvidátori tým istým spôsobom ako členovia štatutárnych orgánov.
 • Likvidátor oznámi vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom. Zostavuje aj vstupné a výstupné likvidačné uzávierky.

Ak spoločnosť s ručením obmedzeným sa rozhodne ukončiť podnikanie a predať svoje aktíva, alebo ak predáva celé svoje podnikanie a zároveň vypláca všetky svoje záväzky, môže sa toto ukončenie podnikania nazývať aj zrušením spoločnosti. V tomto prípade majitelia spoločnosti získajú peniaze za svoje podiely v spoločnosti a majetok spoločnosti bude rozdelený medzi všetkých jej členov.

Ak sa spoločnosť s ručením obmedzeným zruší, jej likvidáciu môže vykonávať likvidátor, ktorého vymenuje štatutárny orgán alebo súd. Likvidátor má za úlohu zabezpečiť, aby likvidácia prebehla v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi a aby všetky záležitosti súvisiace so zrušením spoločnosti boli vyriešené správne a včas.

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

 • Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti môže sa zároveň rozhodnúť, že sa premení na inú formu spoločnosť alebo družstvo.
 • Ak sa spoločnosť zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou.
 • Pri rozdelení spoločnosti.
 • V OR sa vykoná výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis spoločnosti vzniknutej splynutím alebo rozdelením k tomu istému dňu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 24.3.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. výmaz z OR bez likvidácie

  Aké prílohy treba k tlačivu č. 19 ( návrh na výmaz ) predložiť ?

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra sa predkladá na príslušnom súdnom alebo správnom orgáne v Slovenskej republike. K tlačivu č. 19 – Návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra, ktorý je súčasťou vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, nie sú pripojené žiadne prílohy.

   Avšak, pred samotným podaním návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra je potrebné zabezpečiť vykonanie určitých krokov, ktoré sa týkajú prípravy dokumentácie. Medzi tie patrí najmä zabezpečenie overených kópií rozhodnutia o zrušení spoločnosti, rozhodnutia o výmaz spoločnosti z obchodného registra, písomností potvrdzujúcich právne vzťahy a ich ukončenie, potvrdenia o zaplatení všetkých záväzkov a daní, ako aj písomností s dôkazom o zaniknutí spoločnosti (napr. písomné vyhlásenie majiteľov, že spoločnosť bola zrušená).

   Odporúčame, aby sa osoba alebo subjekt, ktorý podáva návrh na výmaz spoločnosti, poradil so svojím právnikom alebo s odborníkom v oblasti obchodného práva, aby sa uistil, že je splnený všetok potrebný proces a dokumentácia pred podaním návrhu na výmaz.

Pridaj komentár