(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Správne poplatky – predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov. Poplatníkom je osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, alebo pre ktorú sa tieto uskutočňujú.

Spôsoby stanovenia poplatkov:
– percentuálnou sadzbou – základom je cena zistená podľa osobitných prepisov,
– taxatívne – čiastka za úkon alebo konanie je stanovená pevnou sumou.

Spôsoby platenia poplatkov:
– kolkovými známkami,
– poštovými poukážkami,
– v hotovosti,
– bezhotovostným prevodom z účtu.

Poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú platené podaním, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo uskutočneniu konania alebo sú splatné max. do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Pri nezaplatení sa konanie zastaví. Zánik práva oprávnenému orgánu vyberať poplatok zanikne uplynutím 3 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli úkony uskutočnené.

Konzulárne poplatky
– vydávajú sa za:
– víza,
– uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom SR,
– podanie žiadosti na zastupiteľský úrad,
– úradná úschova cenných predmetov, peňazí a listín na zastupiteľskom úrade,
– spísanie písomností = zmlúv, závetov.

Poplatky za notárske služby – notár vykonáva službu za odmenu, ktorú upravuje osobitná vyhláška. Odmeny stanovené vyhláškou sú záväzné. Notári poskytujú:
– spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčenie právne významných skutočností a konanie vo veciach notárskych úschov;
– úkony v konaní dedičstva;
– osvedčovanie správnosti odpisu a legalizáciou odpisu.
Osvedčovanie listín a poplatkov na listinách vykonávajú aj odvodné úrady a ich matriky.

Správne poplatky z kapitol:
– všeobecnej správy – ide o poplatky za úkony vykonané ústredným alebo iným orgánom štátnej správy. Sú to:
a.) vyhotovenie odpisu, výpisu so súkromných spisov v úradnej úschove a matričných dokladov;
b.) overenie obchodných dokladov;
c.) nostrifikácia dokladov o vzdelaní;
d.) doklady k nehnuteľnostiam;
e.) výpis z katastra nehnuteľností, kópia katastrálnej mapy, návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

– v rámci vnútornej správy – poplatky súvisiace s:
a.) uzatváraním manželstva za iných podmienok ako sú bežné;
b.) zmena priezviska a mena;
c.) udelenie štátneho občianstva alebo prepustenie zo štátneho zväzku SR, udelenie dlhodobého alebo trvalého pobytu cudzincovi, udelenie víza,
c.) žiadosť o vydanie zbrojného pasu a nákupu zbrane.

– v rámci poľnohospodárstva:
a..) vydanie poľovného lístku,
b..) vydanie rybárskeho lístku,
c..) predĺženia.

Pri investičnej činnosti sa stretávame s poplatkami stavebnej správe:
– rozhodovanie o umiestnení stavby a žiadosť o stavebné povolenie.

V rámci dopravy:
– vydanie vodičského preukazu,
– zápis držiteľa motorového, prípojného vozidla,
– technickej spôsobilosti na dočasné vyradenie vozidla,
– vykonanie skúšky na vodičský preukaz,
– povolenie užívania diaľnic, ciest,
– doklady na námornú službu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 7.2.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár