(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Výsledkom domácností (ekonomicky aktívnych členov) je nadobúdanie vecí – majetok domácností, s ktorými súvisí vlastnícke právo.

VLASTNÍK = osoba oprávnená v medziach zákona predmet držať, užívať a nakladať s ním.

Držba

Držiteľ je osoba, ktorá s vecou nakladá ako s vlastnou, alebo ten kto vykonáva právo pre seba.
Držba znamená nakladanie s vecou, ale nie je jeho vlastníctvo.

Držiteľ je:
a.) oprávnený – má právo na úžitok z vecí po dobu oprávnenej držby.
b.) neoprávnený – je povinný ju vydať spolu s úžitkami a nahradiť škodu, ktorá neoprávnenou držbou vznikla.

Oprávnený má právo mať vec v držbe po dobu 3 rokov, ak ide o nehnuteľnosť tak po dobu 10 rokov, tým sa môže stať vlastníkom.

Spoluvlastníctvo je vtedy, ak jedna vec má viac ako jedného vlastníka. Spoluvlastníctvo delíme na: podielové a bezpodielové.

PODIELOVÉ VLASTNÍCTVO

– môžu byť vlastnícke podiely všetkých vlastníkov rovnaké, vtedy nemusí byť právny doklad o veľkosti podielov, rozdielne musí byť doklad k dispozícii (inak sa považuje za rovnaké). Spoluvlastníci majú predkupné právo na vec, ak sa predáva, resp. keď chce predať spoluvlastník svoju časť, musí ju ponúknuť najprv spoluvlastníkovi.

BEZPODIELOVÉ VLASTNÍCTVO

– existuje len v manželstve, neexistuje pri vzťahu druh-družka.

Podmienkou BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) je uzavretie manželstva a nadobudnutie veci.

Majetok (BSM) je všetko, čo je predmetom vlastníctva s výnimkou vecí vylúčených z BSM.

Manželia môžu bezpodielové spoluvlastníctvo viazať, oddialiť ku dňu záruky manželstva, ak o tom uzavrú dohodu pomocou notárskej zápisnice. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov platí aj vtedy, keď bolo manželstvo vyhlásené za neplatné. Do BSM nepatria:
– veci, ktoré nadobudli manželia pred vstupom do manželstva,
– dedičstvo,
– dary len jedného manžela,
– veci osobnej spotreby,
– veci potrebné na výkon zamestnania,
– veci vydané reštitúciou.
Dedičstvo jedného je možné vložiť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rozšírenie a zníženie BSM sa musí vykonať formou notárskej zápisnice.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 7.2.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár