(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Dedenie je všeobecný prechod práv a povinností po zomrelej osobe na iný subjekt okrem prípadov, o ktorých zákon ustanovuje inak.

Predpoklady dedenia sú:
a.) smrť fyzickej osoby,
b.) existencia dedičstva a
c.) spôsobilý dedič.

Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť o následkoch odmietnutia upovedomený.

Dedenie zo zákona
V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Dedenie zo závetu
Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 7.2.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. Deliman Konštantín

    Sudkyňa v dedičskom konaní 10 C 135/2007 uznala neplatnú závet ako notársku zápisnicu,kde kde chýbali náležitosti závetu. Podľa § 476 ods. 2 deň,mesiac a rok podpísania a register centrálného registre závetov.Vyjadrenie sudcu k chýbajúcim náležitostiam“ to nič neznamená“.Druhej sudkyni v konaní náležitosti listín nič nehovoria.Zákon je jedno a sudcovia urobia čo chcú, však sme im dali na to právomoci .Napadol som závet preneplatné náležitosti a sudkyňa ma vydedila pre relatívnu neplatnosť,čo odporovalo žalobea relatívna neplatnosť aj tak nepríchadza do úvahy ,lebo som nebol právoplatne vydedený.Podal som trestné oznámenie na protikorupčný úrad.

Pridaj komentár