(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Z akých zložiek pozostáva, resp. ktoré problémy rieši formulácia stratégie ?
– proces formulácie stratégie pozostáva z formulácie strategickej vízie, poslania a cieľov podniku, externej a internej diagnostiky a z vlastného strategického rozhodovania, ktorého cieľom je výber stratégie vhodnej pre danú úroveň riadenia:

Z akých zložiek pozostáva, resp. ktoré problémy rieši implementácia stratégie ?
– komunikácia stratégie
– tvorba organizačnej štruktúry vhodnej z hľadiska stratégie
– vytváranie podporných systémov pre implementáciu stratégie (kontrolného, informačného, administratívneho, motivačného systému)

Charakterizujte klasický prístup k tvorbe stratégie a jeho hlavné črty
– stratégiu chápe ako plán, ktorý vypracuje vedenie podniku alebo príslušnej podnikateľskej jednotky, a potom sa snaží o jeho implementáciu
– klasický proces má tri fázy:
1. formulácia stratégie,
2. implementácia,

Na základe čoho vzniká stratégia v zmysel klasického prístupu pri tvorbe stratégie?
Čo sa v podniku v súčasnosti deje.
Čo sa odohráva v okolí podniku.
Čo by mal podnik robiť. Stratégia = plán, ktorý vypracuje vedenie podniku alebo príslušnej podnikateľskej jednotky alebo funkčného útvaru a potom sa snaží o jeho implementáciu.
3 základné fázy: 1. formulácia stratégie
2. implementácia
3. hodnotenie a kontrola
Ciele: poslanie firmy, reakcia na požiadavky spoločnosti, ziskové ciele, podiel na trhu, rozvoj podniku
Prostriedky: cieľové trhy, ponuka výrobkov, marketing, odbyt, distribúcia, výroba, práca, nákup, výskum, financie a kontrola

Definujte základný kontext konkurenčnej stratégie podľa Portera
Konkurenčná stratégia = spôsob dosiahnutia vytýčenej konkurenčnej pozície firmy na konkrétnom trhu na základe určitej konkurenčnej výhody.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 6.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár