(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Čo je to test konzistencie cieľov a opatrení? Aký má význam?
Ide o testovanie predpokladov a stratégie. Dáva základ pre zostavenie alternatívnych stratégií.
Konečným výsledkom je výber najvhodnejšej alternatívy z hľadiska vnútorných a vonkajších aspektov. Vnútorná konzistencia:
Sú ciele vzájomne dosiahnuteľné?
Smerujú kľúčové operačné opatrenia k dosiahnutiu cieľov?
Posilňujú sa jednotlivé operačné opatrenia navzájom?Vhodnosť prostredia:
Využívajú dané ciele a opatrenia možnosti odvetvia?
Rešpektujú dané ciele a opatrenia riziká odvetvia dostatočne?
Je časovanie cieľov a opatrení v súlade s prostredím?
Odrážajú ciele a opatrenia širšie spoločenské záujmy?Vhodnosť zdrojov:
Dosahujú dané ciele a opatrenia úroveň, ktorú má k dispozícii konkurencia?
Odráža časovanie cieľov a opatrení schopnosť zmien organizácie?Komunikácia a realizácia:
Chápu dobre kľúčoví realizátori ciele?
Existuje dostatočná zhoda medzi cieľmi, opatreniami a osobnými hodnotami realizátorov, aby bolo zabezpečené pevné odhodlanie?
Existuje dostatočná schopnosť efektívne riadiť realizáciu?

Čo by malo byť obsahom definície poslania podniku a aký je jeho význam pre stratégiu?
Poslanie podniku = predstava podniku o tom, aký je súčasný a budúci zmysel jeho existencie, aké funkcie sa snaží plniť.
Dáva odpovede na otázky: Prečo podnik existuje?
Kto sme?
Čo robíme?
Kam smerujeme?
Vymedzuje priestor pre strategické úvahy a rozhodnutia na všetkých riadiacich úrovniach. Pomocou neho sa podnik odlišuje od ostatných podnikateľských subjektov pôsobiacich v tom istom odvetví.
Pri sformulovaní a realizácii poslania je potrebné splniť 3 úlohy:
Pochopiť a definovať v akom podnikaní sa podnik skutočne nachádza
Rozhodnúť kedy sa má poslanie zmeniť a tak upraviť strategické smerovanie podniku
Oboznámiť pracovníkov podniku s poslaním pomocou metód, ktoré sú zrozumiteľné, zaujímavé a podnetné
Poslanie má 3 základné zložky:
definovanie oblasti podnikania
stanovenie podnikateľských cieľov
definovanie podnikovej filozofie

Vo vzťahu ku ktorým subjektom sa definuje poslanie podniku a prečo?
Vonkajšie záujmové skupiny: zákazníci, investori, dodávatelia, potenciálni zamestnanci, vláda, odbory, miestne spolky, široká verejnosť.
hodnotia celkovú povesť podniku, jeho dôveryhodnosť, spoľahlivosť, zvuk výrobnej značky
Vnútorné záujmové skupiny: zamestnanci podniku, predstavenstvo, dozorná rada, akcionári a manažéri.
Majú vplyv na strategickú orientáciu podniku a súčasne sa podieľajú na realizácii strategických zámerov.

V akom smere a kedy vznikajú konflikty medzi vlastníkmi a manažmentom podniku?
Každá skupina sa snaží o dosiahnutie vlastných cieľov a záujmov.
82. Do akej miery má byť v rámci formulácie poslania rešpektovaná sociálna zodpovednosť firmy? Aké sú názory ekonómov na tento problém?
Sociálna zodpovednosť – vnútorná (voči zamestnancom)
vonkajšia (voči verejnosti)
Sociálna zodpovednosť voči zamestnancom zahŕňa: personálny rozvoj, mzdy, odmeňovanie, sociálnu istotu, pracovné podmienky, pracovné prostredie.
Sociálna zodpovednosť voči verejnosti zahŕňa ochranu životného prostredia, rešpektovanie potrieb a záujmov spotrebiteľov.
ABELL – zdôrazňuje potrebu spotrebiteľsky orientovanej definície poslania namiesto výrobkovo orientovanej definície.
DRUCKER – osobitné zameranie sa firmy na jednu sociálnu skupinu je už zastarané.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 6.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. Lerdon

    Ako test konzistencie cieľov a opatrení ovplyvňuje strategické rozhodnutie firmy?

Pridaj komentár