(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ťahák – Poisťovníctvo

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Poisťovníctvo (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Ťahák – Poisťovníctvo.


Obchod
Hlavná úloha - nábor nových poistení.
Formy zabezpečovania obchodných činností:
- údržba poistení
- intervenčná činnosť
- organizácia obchodnej služby ( pracovníkmi môžu byť profesionálne náboroví pracovníci, referenti, referenti - špecialisti, úschovy náborový pracovník).
Typy obchodnej služby
- interný
- externý
Obchodná služba - sústava útvarov, ktoré sa zaoberajú ponukou a predajom: marketing, propaganda, ponuka a konkurencia, uzatvorenie poistnej zmluvy a údržba poistení.
Čiastkové činnosti:
- propagácia
- vyhotovenie poistnej zmluvy
- príslušnosť pre dojednávanie poistných zmlúv
- administratíva obchodu
- priehradková služba
- údržba poistenia
Činnosť uzatvárania poistnej zmluvy môžu vykonávať:
- náborár
- dôverník
- agent
Ich úlohou je oboznámiť zákazníkov so všetkými poistnými podmienkami, aby sa dali poistiť, musia ovládať základné pravidlá likvidácie poistení.
Makléri ( sprostredkovatelia)
- závislí (musia mať súhlas od ministerstva financií SR, pracujú pre 1. poisťovňu)
- nezávislí ( pracujú pre a poisťovní, môžu to byť FO alebo PO, ktoré sú združené do slovenskej asociácie poistných maklérov, ktorá vznikla v roku 1996).
Pokiaľ dôverník sa venuje len 1 skupine poistení napr. majetkové, maklér má za sebou určité "pozadie" to sú odborné teamy, ktoré robia dôslednú analýzu poistného trhu a umiestňujú poistný produkt do tej poisťovne, ktorá ponuka najlepšie podmienky.
Maklér - jeho starostlivosť nekončí uzavretím poistnej zmluvy, ale tento proces je dlhodobý a vždy, keď sa objaví nový poistný produkt, maklér informuje svojho zákazníka a tiež aj opačne zákazník pociťuje potrebu zmeny rozsahu poistnej ochrany, obráti sa na svojho makléra, v ktorom vidí predovšetkým svojho finančného poradcu.
Vyhotovenie poistnej zmluvy
Poistná zmluva musí obsahovať
Pri uzatváraní poistnej zmluvy musia byť všetky náležitosti správne vyplnené, poistná zmluva musí byť bezchybná, nesmú tam byť žiadne chyby, poistná zmluva sa uzatvára v mieste trvalého bydliska poistníka.
Intervenčná služba
- inkasná (spojená s vymáhaním inkasa)
- neinkasná (napr. zmena identifikačných údajov)
Faktory, ktoré ovplyvňujú nábor nových poistení:
- ekonomické a sociálne podmienky obyvateľstva a podnikateľských subjektov
- rozmiestnenie jednotlivých zastupiteľstiev
- sortiment ponuky
- kvalifikácia jednotlivých pracovníkov
- zabezpečenie správy (prevádzky) poistení
- zabezpečenie a úroveň likvidačnej služby
- úroveň automatizácie
- kvalita a rozsah marketingu
- systém hmotnej zainteresovanosti pracovníkov obchodnej služby
- formy a metódy zaistenia
- výška technických rezerv
- vykazovaná miera platobnej schopnosti
Formy obchodu:
1. ponukový list, kde sa poistenému vysvetlia všetky podmienky poistenia
2. osobná ponuka (rozhovor), buď individuálne alebo kolektívne
3. ponuka automatom
4. kombinácia
Formy zábrannej činnosti
- ochrana pred odcudzením, S poi- pieskovanie bezpečnostných kódov pre novopoistené vozidlá, zabezpečenie výpočtovej techniky pre sekciu vyšetrovania ministerstva vnútra SR.
- ochrana pred živelnými udalosťami, 11,8 mil. Sk
- bezpečnosť cestnej premávky - na zakúpenie rôznych diagnostických zariadení a výstavbu nadchodov
- ochrana hospodárskych zvierat - 8,7 mil. Sk - prevencia voči infekčným chorobám
- ochrana života a zdravia osôb - zakúpenie zdravotných a diagnostických zariadení, záchranné vozidlá pre záchranný systém Slovakia
- ochrana plodín
- osvetové, výchovné vzdelávacie a propagačné aktivity v novinách, periodickej i neperiodickej tlači.
Prevádzková činnosť poisťovne
Význam prevádzkovej činnosti poisťovne spočíva v plnení všetkých záväzkov, čo predpokladá správne fungovanie celého systému prevádzkovej činnosti, dôležitý predpoklad kvalitne poskytovanej poistnej služby je nepretržitá starostlivosť o spracované poistenia, aktualizácia údajov a výborná informovanosť o stave jednotlivých zmlúv.
Prevádzka (správa) poistenia je komplex pracovných operácii, cieľom ktorých je zabezpečenie pravidelnej starostlivosti o všetky poistenia, ktoré má poisťovňa v správe. Správa poistenia je v podstate pre všetky typy rovnaká, avšak odlišnosti sú:
- pri správe krátkodobých a dlhodobých poistení
- pri správe jednorázovo alebo bežne platených poistení
- či ide o poistenia inkasované individuálne alebo hromadne.
Základom prevádzky je pohyb poistnej zmluvy cez operácie, ku ktorým patria:
1. vznik poistenia celý súbor operácií, ktorý začína súborom a končí evidenciou poistnej zmluvy
2. kontrola poistných zmlúv:
- kontrola ocenenia rizika oceňuje sa riziko podľa príslušných sadzobníkov a posudzuje sa, či sa pri oceňovaní postupovalo správne, či nedošlo k tzv. nadpoisteniu (tzv. prepoistenie rizika) alebo k podpoisteniu - riziko ocenené pod reálnu hodnotu
- formálna kontrola cieľom je overiť či sú vyplnené všetky kolónky poistnej zmluvy správnymi údajmi a tiež kontrola všetkých príloh: zmluvné dojednania, zdravotné dotazníky.
3. registrácia poistnej zmluvy - v prípade ak je poistná zmluva správne vyplnená po formálnej i logickej stránke, zaregistruje sa do základného denníka, pričom každá poistná zmluva musí mať len jedno jediné číslo, ktoré sa nesmie priradiť ani po jej zrušení inej poistnej zmluve. Musia byť zaregistrované všetky náležitosti, bez ktorej by poistná zmluva nemohla byť právne upravená.
4. Správa poistení - už pri dojednaní poistnej zmluvy musia mať pracovníci obchodu na zreteli, že správa poistení je jednoduchšia pri jednorázovom alebo ročnom platení poistného, pri tzv. podračnom platení je správa náročnejšia čím sa zvyšujú náklady na ich správu.
Môže dávať rôzne impulzy:
a, odporúčať ďalšie druhy poistení
b, o platobnej neschopnosti poistníkov
c, podklady pre zmeny poist. zmluvy
d, oznamovať výpovede poistnej zmluvy
po prijatí PZ treba realizovať ďalšie činnosti: rôzne doplnky, tzv. storno poistenia, uplatniť bonus a matus, vrátenie poistného, vymáhanie dlžného poistného a pod.
5. Správa poistného

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Poisťovníctvo (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár