(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 03 – Právne formy podnikov. Podstata a klasifikácia. Podnik jednotlivca. Obchodné spoločnosti (osobné a kapitálové). Družstvo. Štátny podnik. Združenie a tiché spoločenstvo ako právna forma podnikania. Podniky so zahraničnou majetkovou účasťou (Joint Ventures).

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 03 – Právne formy podnikov. (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 03 – Právne formy podnikov. Podstata a klasifikácia. Podnik jednotlivca. Obchodné spoločnosti (osobné a kapitálové). Družstvo. Štátny podnik. Združenie a tiché spoločenstvo ako právna forma podnikania. Podniky so zahraničnou majetkovou účasťou (Joint Ventures)..


3. Právne formy podnikov. Podstata a klasifikácia. Podnik jednotlivca. Obchodné spoločnosti (osobné a kapitálové). Družstvo. Štátny podnik. Združenie a tiché spoločenstvo ako právna forma podnikania. Podniky so zahraničnou majetkovou účasťou (Joint Ventures).
Právna forma podniku: v SR sa vyskytujú nasledovné formy podnikov:
- podnik jednotlivca - osoba podniká na základe živnostenského oprávnenia, na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov alebo vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu
- obchodné spoločnosti - sú založené na základe zmluvy medzi spoločníkmi. Všetky obchodné spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra a vznikajú až týmto dňom, a týmto dňom získavajú aj právnu subjektivitu. Sú to v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.
- družstvá - PO, založená za účelom podnikania alebo na zabezpečenie hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov. Typickým znakom družstva je osobná rovnosť členov.
- štátny podnik - je zriaďovaný orgánom štátnej správy. Vzniká na základe rozhodnutia zakladateľa dňom zápisu do obchodného registra.
1. PODNIK JEDNOTLIVCA
Rozhodujúcou formou podnikania jednotlivca u nás je živnosť, ktorá je upravená živnostenským zákonom (zákon č. 455/1991 Zb.). Podľa tohto zákon je za živnosť považovaná sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Oprávnenie vykonávať živnosť majú FO a PO, pokiaľ splnia podmienky živnostenského zákona. Ide o tieto podmienky:
a) všeobecné - vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť
b) osobitné - odborná a iná spôsobilosť, ak ju tento zákon vyžaduje
Rozlišujeme:
- ohlasovacie živnosti - vykonávané na základe ohlásenia. Živnostenské oprávnenie vzniká dňom ohlásenia živnosti. Živnostníkovi sa doručí živnostenský list. Môže ísť o živnosti:
- remeselné - odborná spôsobilosť je získaná vyučením v odbore a praxou, napr. zámočníctvo, brúsenie skla, ...
- viazané - odborná spôsobilosť je stanovená pri každej živnosti osobitne, napr. tlakové zariadenia, meradlá, informatika, ...
- voľné - odborná spôsobilosť nie je stanovená. Sú to všetky ostatné podnikateľské činnosti, ktoré nie sú vylúčené zo živnostenského zákona.
- koncesované živnosti - vykonávané len na základe koncesie. Oprávnenie vykonávať živnosť vzniká doručením koncesnej listiny. Je to napr. nákup, predaj a požičiavanie zbraní, pohrebná služba, obchod so starožitnosťami, prevádzkovanie CK, taxislužba.
Podľa predmetu činnosti rozlišuje živnosti obchodné, výrobné a poskytujúce služby.
Živnostenské oprávnenie zaniká:
- smrťou podnikateľa, ak nepokračujú v živnosti dedičia
- uplynutím doby, na ktorú bol živnostenský list alebo koncesná listina vydané
- rozhodnutím živnostenského úradu
Výhody:
? potreba pomerne malého kapitálu
? podnikateľ sa môže rýchlo rozhodovať, nikomu nie je zodpovedný, nepotrebuje súhlas iného
? môže využiť momentálnu situáciu na trhu
? nemusí sa s nikým deliť o zisk
? silná motivácia
Nevýhody:
- ručí celým svojím majetkom
- výška kapitálu je spravidla malá
- možnosť získať len pomerne malý úver
- ťažkosti s riadením (podnikateľ musí vykonávať všetky funkcie manažmentu)
- neprekonateľné časové povinnosti
2. VEREJNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 03 – Právne formy podnikov. (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár