(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 06 – Podnikové činnosti. Podnikový transformačný proces. Primárne činnosti a ich klasifikácia. Podstata, predmet a úloha zásobovania v podniku. Výrobný proces a jeho členenie. Odbyt produkcie. Podporné činnosti, ich klasifikácia a podstata v transformačnom procese podniku.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 06 – Podnikové činnosti. Podnikový transformačný proces (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 06 – Podnikové činnosti. Podnikový transformačný proces. Primárne činnosti a ich klasifikácia. Podstata, predmet a úloha zásobovania v podniku. Výrobný proces a jeho členenie. Odbyt produkcie. Podporné činnosti, ich klasifikácia a podstata v transformačnom procese podniku..


6. Podnikové činnosti. Podnikový transformačný proces. Primárne činnosti a ich klasifikácia. Podstata, predmet a úloha zásobovania v podniku. Výrobný proces a jeho členenie. Odbyt produkcie. Podporné činnosti, ich klasifikácia a podstata v transformačnom procese podniku.
PODNIKOVÉ ČINNOSTI
P pri realizácii svojich podnikových cieľov uskutočňuje množstvo činností. Tieto činnosti P uskutočňuje vo vzájomnej interakcii a cieľom ich vzájomných vzťahov, je aby sa vstupy, ktoré vstupujú do P a sú nevyhnutné pre uskutočňovanie podnikového výkonu zmenili na výstupy, a to či už v podobe realizovanej produkcie alebo služby.
PODNIKOVÝ TRANSFORMAČNÝ PROCES
= množina podnikových činností, ktorých cieľom je zmena podnikových vstupov na výstupy. Tento proces nie je možné ponímať izolovane, ale vo veľmi úzkych väzbách na ostatné systémy. P považujeme za komplexný transformačný systém, ktorého vstupy zabezpečuje jeho dodávateľský systém a výstupy odberateľský (užívateľský) systém.
Cieľom transformačného procesu je maximalizácia zisku a jeho znakom je hospodárnosť.
Michael Porter vo svojej práci "Competitive Advantage" používa pre podnikateľský systém termín hodnotový reťazec.
Každú činnosť v podnikateľskom systéme je možné považovať za subsystém s vlastnými vstupmi a určitou technológiou transformujúcou vstupy na výstupy. Každá hodnotová činnosť používa a ďalej odovzdáva informácie od dodávateľov a odberateľov. Úplný hodnotový reťazec zahŕňa všetky hodnotové činnosti, vrátane príjmov, ktoré sú rozdielom medzi celkovou hodnotou a nákladmi všetkých činnosti.
Podnikateľské činnosti sa delia na 2 druhy hodnotových činností:
- primárne - výkonovo-hospodárske
- podporné - prierezové.
Medzi týmito činnosťami existuje množstvo väzieb hodnotového, hmotného a informačného charakteru. Podobné väzby však existujú aj medzi rôznymi podnikateľskými systémami, pričom ich poznanie je jednou z hlavných podmienok efektívneho fungovania transformačného procesu P.
PRIMÁRNE ČINNOSTI
Typický podnikateľský systém predstavuje 3 typy primárnych hodnotových činností, pričom každá z nich zahŕňa rôzne špecifické funkcie: zásobovanie, výroba a odbyt.
PODSTATA, PREDMET A ÚLOHA ZÁSOBOVANIA V PODNIKU.
Zásobovanie:
- predstavuje funkčnú činnosť podniku, ktorou sa začína transformačný proces
- z hľadiska inštitucionálnej štruktúry P patrí do oblasti materiálového hospodárstva
- 3 dimenzie chápania materiálového hospodárstva (MH):
a) úzke chápanie MH (tzv. klasická oblasť kompetencií) - obsahuje len činnosti obstarávania (nákupu a prepravy) a skladovania
b) širšie chápanie MH (tzv. rozšírená kompetenčná oblasť) - obsahuje aj činnosti spojené s rozmiestňovaním materiálu na miesta spracovania v podniku, ako aj pohyb materiálu medzi jednotlivými miestami spracovania
c) najširšie chápanie MH (tzv. rozsiahla kompetenčná oblasť) - MH sa stotožňuje s hmotným tokom v podnikovom transformačnom procese, teda okrem už spomínaných činností obsahuje aj prípravu odbytu hotovej produkcie. Toto chápanie MH možno prakticky stotožniť s obsahom logistiky, pričom logistiku môžeme členiť na obstarávaciu (zásobovaciu) logistiku, logistiku výroby a logistiku odbytu.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 06 – Podnikové činnosti. Podnikový transformačný proces (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár