(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 01 – Podnik a podnikanie v trhovej ekonomike. Charakteristika a znaky podniku. Subjekty podnikania. Podnikateľské riziko a možnosti jeho redukcie. Okolie a väzby podniku. Ciele podniku a ich klasifikácia. Životný cyklus podniku.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 01 – Podnik a podnikanie v trhovej ekonomike. (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 01 – Podnik a podnikanie v trhovej ekonomike. Charakteristika a znaky podniku. Subjekty podnikania. Podnikateľské riziko a možnosti jeho redukcie. Okolie a väzby podniku. Ciele podniku a ich klasifikácia. Životný cyklus podniku..


1. Podnik a podnikanie v trhovej ekonomike. Charakteristika a znaky podniku. Subjekty podnikania. Podnikateľské riziko a možnosti jeho redukcie. Okolie a väzby podniku. Ciele podniku a ich klasifikácia. Životný cyklus podniku.
Podnikanie
Prvým autorom, ktorý termín podnikanie zaviedol do literatúry, bol Cantillon. Osobitná pozornosť sa venuje podnikaniu v ekonomickej teórii až na prelome 19. a 20. stor. v prácach Schumpetera a Knighta.
Podľa Schumpetera podnikateľ:
- je činiteľom, ktorý inovačnou činnosťou uvádza trhovú ekonomiku do dynamického pohybu
- hľadá nové výrobné kombinácie, zdokonalenia v oblasti organizácie odbytu, zavádza nové výrobky a technológie, využíva nové zdroje surovín a pod.
- je iniciátorom ekonomického vývoja, využíva nové ekonomické príležitosti, ktoré mu poskytuje trhová ekonomika, čím ovplyvňuje existujúcu trhovú rovnováhu
Schumpeter pokladá za podnikateľov iba tých, ktorí realizujú inovácie vo výrobe a v službách (manažéri, členovia správnych rád, akcionári, zamestnanci). Ostatných pracovníkov, ktorí iba realizujú rutinné podnikové činnosti a nevytvárajú nové výrobné kombinácie, nepokladá za podnikateľov.
Zisk podľa Schumpetera nie je prvotným motívom pre podnikanie, je to len výsledok podnikateľskej činnosti. Motivácia podnikania vychádza z psychologických sklonov, preferencií a predstáv podnikateľa.
Podľa modernej teórie podnikania je podnikateľskou činnosťou taká ľudská aktivita, ktorá je orientovaná na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike, t. j. stavu, kedy sú výrobné nástroje vynaložené optimálnym spôsobom so zreteľom na vlastnosti ekonomického prostredia. Zisk je tu nielen výsledkom podnikania, ale je aj základným motivačným prvkom, ktorý stimuluje podnikateľa.
Rozvoj podnikania má priamu súvislosť s nedokonalosťou trhu, s medzerami v jeho fungovaní. Podnikateľ sa orientuje na tieto medzery, objavuje v nich svoje ekonomické príležitosti, ktoré sa snaží efektívne zaplniť, uplatniť sa na trhu. Takto chápané podnikanie si vyžaduje, aby podnikateľ:
- poznal ekonomické príležitosti súčasného a budúceho trhu a mal ideovú predstavu o ich využití (podnikateľskú ideu si musí overiť prostredníctvom analýzy trhu, ktorá mu poskytne informácie o nenasýtených segmentoch trhu, o konkurenčnej situácii, o cenovej politike najvýznamnejších konkurentov a pod.)
- poznal právne aspekty podnikania platné v podnikateľskom prostredí
- zvolil správny časový okamih pre vstup na trh so zreteľom na medzery v trhu a stav konkurencie
- bol techniky, technologicky, osobnostne a finančne pripravený na podnikateľskú aktivitu
- mal pripravený podnikateľský zámer
V nadväznosti na modernú teóriu podnikania možno chápať podnikanie ako praktické využívanie podnikateľských príležitostí, ktoré vznikajú v dôsledku nerovnováhy na trhu. Je to súbor podnikateľských aktivít, ktorými sa zabezpečuje prechod k rovnovážnemu stavu na vyššej úrovni.
Podnikanie ako tvorivá ľudská činnosť má určité charakteristické znaky, ktorými sa odlišuje od iných druhov ľudských činností. Sú to:
- samostatnosť konania hospodárskych subjektov
- iniciatívnosť
- smelosť a vynaliezavosť
- novátorstvo v riešení neštandardných úloh a pri dosahovaní cieľov
- schopnosť rozhodovať v podmienkach neistoty
- ochota preberať a znášať hospodárske riziká
Pre úspešnú podnikateľskú činnosť musia byť vytvorené subjektívne a objektívne predpoklady, ktoré by mali v praxi vytvárať organicky súvisiaci celok.
1. Objektívne predpoklady podnikania - sú vytvárané najmä trhovou ekonomikou, ktorá stimuluje podnikanie tým, že umožní využiť ekonomické príležitosti všetkým tým, ktorí chcú v uvedenom odbore podnikať. Objektívne predpoklady podnikania stimulujú:

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 01 – Podnik a podnikanie v trhovej ekonomike. (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár