(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Ekonomika podniku – 06 – 12 – Hospodársky výsledok podniku, daňové výdavky

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 06 – 12 – Hospodársky výsledok podniku, daňové výdavky (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 06 – 12 – Hospodársky výsledok podniku, daňové výdavky.


Ekonomika podniku - okruh č. 12
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PODNIKU, DAŇOVÉ VÝDAVKY
Výnosy, náklady a predovšetkým hospodársky výsledok patria k najdôležitejším charakteristikám hospodárenia každého podniku.
Výnosy - peňažné čiastky, ktoré podnik získal zo všetkých svojich činností za určité obdobie, bez ohľadu na to, či v tomto období došlo k ich úhrade. Výnosy sa prejavujú buď v prírastku aktív alebo znížením záväzkov. K výnosom patria tieto položky:
- tržby - peňažné príjmy získané za predaj tovaru, výrobkov, služieb, príjmy z nájomného budov, pozemkov a pod. Sú to vlastne výnosy z externého styku, resp. prvotné výnosy. Sú rozhodujúcim finančným zdrojom podniku, ktorý slúži na úhradu nákladov a zabezpečenie reprodukcie výrobných činiteľov, ako aj na úhradu daní a poplatkov. Súčasťou tržieb sú aj zrážky a zľavy u dodávateľov.
- výnosy zo zmeny stavu vnútropodnikových zásob - sú to výnosy, ktorými sa zabezpečuje vecná porovnateľnosť medzi nákladmni a výnosmi vynaloženými v bežnom účtovnom období. Je to rozdiel medzi konečnými a začiatočnými zásobami výrobkov, nedokončenej výroby, príp. polotovarov vlastnej výroby.
- výnosy z aktivovania výkonov vlastnej výroby - predstavujú protipoložku nákladov pri výkonoch, ktoré boli vytvorené vo vlastnej réžii a použitie vnútropodnikových služieb pre vlastnú potrebu. Výkony vlastnej výroby sa stávajú súčasťou investičného alebo obežného majetku.
- výnosy, ktoré vznikajú pri zúčtovaní rezerv a opravných položiek - v minulých účtovných obdobiach bola účtovaná ich tvorba do nákladov a v bežnom účtovnom období sa čerpajú
- ostatné výnosy - napr. výnosy z predaja IM a materiálu, kurzové zisky, výnosy z predaja CP a vkladov, výnosové úroky a pod.
Výnosy podniku môžeme rozdeliť z účtovného hľadiska na:
a) prevádzkové výnosy - získané z prevádzkovo-hospodárskej činnosti
b) finančné výnosy - získané z FI a krátkodobého finančného majetku, kurzových rozdielov
c) mimoriadne výnosy
Náklady - peňažné čiastky, ktoré podnik účelne vynaložil na získanie výnosov. V účtovníctve sa uplatňuje druhové členenie nákladov v kombinácii s účelovým hľadiskom. Náklady sa účtujú narastajúcim spôsobom od začiatku roka, a to zásadne časovo rozlíšené.
Jednotlivé nákladové druhy:
- spotrebované nákupy - spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok, náklady na nákup tovaru
- služby - náklady na externé služby, ako napr. opravy a udržiavanie, cestovné, nájomné, náklady na reprezentáciu, výkony spojov,
- osobné náklady - mzdové náklady, príjmy spoločníkov a členov družstva zo závislej činnosti, odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva, sociálne poistenie, sociálne náklady, sociálne náklady individuálneho podnikateľa
- dane a poplatky - cestná daň, daň z nehnuteľností, ostatné priame dane a poplatky
- iné prevádzkové náklady - ZC predaného NIM a HIM, OC predaného materiálu, dary, pokuty a penále, odpis pohľadávky a iné náklady týkajúce sa prevádzkovej oblasti
- odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov - odpisy NIM a HIM, náklady spojené s tvorbou zákonných a ostatných rezerv, komplexné náklady pri ich časovom rozlišovaní, náklady na tvorbu opravných položiek , náklady účtovan v súvislosti s vytváraním oprávok k opravnej položke k nadobudnutému majetku v rámci privatizácie
- finančné náklady - účtovná cena predaných CP z investičnej aj prevádzkovej zásoby, platené úroky, kurzové straty
- rezervy a opravné položky finančných nákladov - náklady súvisiace s tvorbou rezerv týkajúcich sa finančných nákladov (napr. rezerva na kurzové straty), ako aj náklady súvisiace s tvorbou opravných položiek k FI a krátkodobému finančnému majetku
- mimoriadne náklady - náklady neobvyklého charakteru, vznikajúce pri mimoriadnych udalostiach, resp. vyskytujúce sa iba náhodne, ako aj náklady súvisiace s tvorbou rezerv a opravných položiek mimoriadnych nákladov
- dane z príjmov
Náklady, podobne ako výnosy, môžeme rozdeliť na 3 hlavné skupiny:
- prevádzkové náklady
- finančné náklady
- mimoriadne náklady
Informácie o nákladoch sú veľmi dôležité pre výpočet výšky dane z príjmov, ktorú podnikateľský subjekt musí odvádzať finančným orgánom. Preto je nevyhnutne potrebné analytickú evidenciu k nákladom prispôsobovať ustanoveniam zákona o dani z príjmov. Je potrebné najmä na účtoch, na ktorých sa zachytávajú pripočítateľné a odpočítateľné položky na zistenie základu dane na výpočet daňovej povinnosti, sledovať tieto položky oddelene.
Pre účely zistenia HV vedie podnik v podmienkach SR 2 účtovné výkazy, a to súvahu a výkaz ziskov a strát.
- V súvahe vychádzame zo zmien čistého imania - časť hodnoty celkového majetku, ktorá nie je určená na uspokojenie nárokov tretích osôb, a môžeme ho vyjadriť ako rozdiel medzi majetkom a záväzkami podniku. Zvýšenie stavu čistého imania predstavuje zisk, zníženie čistého imania sa označuje ako strata.
- HV vo výkaze ziskov a strát zistíme porovnaním výnosov a nákladov. Ak výnosy prevyšujú náklady, ide o zisk, ak prevyšujú náklady výnosy, ide o stratu.
ZISK je cieľom a podnetom podnikania. Zisk plní tieto dôležité funkcie:
- kriteriálna funkcia - zisk je kritériom pre rozhodovanie o všetkých základných otázkach ekonomiky podniku - o objeme výroby, nových výrobkoch, investíciách...
- rozvojová funkcia - zisk je hlavným zdrojom akumulácie, t.j. tvorby finančných zdrojov pre ďalší rozvoj podniku
- rozdeľovacia funkcia - zisk je základom rozdeľovania dôchodkov medzi podnik a štát
- motivačná funkcia - zisk je motívom podnikania a môže byť základom hmotnej zainteresovanosti pracovníkov podniku
DAŇOVÉ VÝDAVKY
Daňový výdavok - výdavok (náklad) daňovníkom preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo evidovaný v evidencii daňovníka. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje daňový zákon alebo osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu alebo len v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom.
Daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom, sú:
1. odpisy NIM a HIM; z dopr. prostriedkov využívaných daňovníkom pravidelne aj na iné účely ako na priame zabezpečovanie príjmov formou poskytovania služieb sa do daňových výdavkov odpisy zahŕňajú takto:
- z osobných automobilov vrátane osobných aj nákladných terénnych automobilov s výnimkou osobných dodávkových automobilov najviac zo sumy 450 000 Sk, ktorá sa na účely odpisovania považuje za vstupnú cenu
- z osobných dopravných prostriedkov, ako rekreačné a športové člny a lietadlá, s OC neprevyšujúcou 1 400 000 Sk najviac zo sumy 700 000Sk, ktorá sa na účely odpisovania považuje za vstupnú cenu
- z osobných dopravných prostriedkov, ako rekreačné a športové člny a lietadlá, s OC prevyšujúcou 1 400 000 Sk zo sumy rovnajúcej sa 50 % z OC, ktorá sa na účely odpisovania považuje za vstupnú cenu
2. ZC HIM a NIM pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou, alebo pomerná časť ZC vzťahujúca sa k predanej alebo likvidovanej časti HIM, s výnimkou ZC tohto HIM:
- prístroje určené pre domácnosť
- televízne a rozhlasové prijímače, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu, ktoré sa nevyužívajú na zabezpečovanie príjmov formou poskytovania služieb alebo sa nepoužívajú na zabezpečovanie ochrany majetku daňovníka
- nábytok, zariadenia určené na stolové alebo spoločenské hry, umelé kvetiny
- hudobné nástroje
- nástroje, prístroje a modely určené na predvádzacie účely
- osobné automobily, nákladné terénne automobily, motocykle a prívesné vozíky k motocyklom, ako aj osobné dopravné prostriedky ako rekreačné a športové člny a lietadlá
ZC likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo jeho technickým zhodnotením sa zahrnie do OC
3. ZC HIM a NIM vyradeného v dôsledku škody len do výšky náhrad za túto škodu zahrňovaných do základu dane
4. ZC HIM, ktorý je daňovník povinný odovzdať podľa osobitných predpisov, znížená o prijaté dotácie na obstaranie tohto majetku
5. pri predaji HIM vylúčeného z odpisovania (ako pozemky, umelecké diela a zbierky) je to výdavok (náklad) spojený s jeho nadobudnutím, a to len do výšky príjmu z predaja
6. výdavky (náklady), na úhradu ktorých je daňovník povinný
7. výdavky (náklady) na prevádzku vlastného zariadenia na ochranu životného prostredia
8. vytvorené rezervy vo výške podľa osobitného predpisu alebo rezervy, pri ktorých tvorbe osobitný zákon ustanoví, že sú daňovým výdavkom (nákladom); rezerva na opravu HIM sa môže tvoriť podľa vypracovaného rozpočtu nákladov na opravu len rovnomerne počas najmenej 2 rokov, a to najviac do výšky 80 % vstupnej ceny alebo zvýšenej vstupnej ceny HIM evidovanej ku koncu zdaňovacieho obdobia roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa začala rezerva tvoriť ; pri nájomnej zmluve môže nájomca na základe písomnej dohody s prenajímateľom tvoriť rezervu na opravu HIM za rovnakých podmienok zo vstupnej ceny evidovanej u prenajímateľa počas trvania nájomnej zmluvy a po jej ukončení a prechode vlastníckych práv na nájomcu, zvýšenej o technické zhodnotenie vykonané, uhradené a odpisované nájomcom
9. výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na:
- bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk
- starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné závodné zdravotnícke zariadenia
- vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov, vlastné vzdelávacie zariadenia, výchovu žiakov a na stredné odborné učilištia, ak ich nie je povinný uhrádzať príslušný orgán štátnej správy
- príspevky na stravovanie zamestnancov
- mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu danom pracovnoprávnymi predpismi
- príspevok maximálne vo výške 1000 Sk ročne na ubytovane v zariadeniach cestovného ruchu na území SR počas dovolenky zamestnanca alebo osoby samostatne zárobkovo činnej, ktoré sú podľa tohto zákona daňovníkmi dane z príjmov FO
10. výdavky (náklady) na pracovné cesty, a to do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa osobitných predpisov, pritom:
- na ubytovanie, dopravu MHD a na nevyhnutné výdavky spojené s pracovnou cestou v preukázanej výške
- ak pracovnú cestu vykonáva zamestnanec (závislá činnosť) motorovým vozidlom, ktoré mu neposkytol zamestnávateľ, vo výške náhrady výdavkov za spotrebované pohonné látky a sadzby základnej náhrady
- stravné a vreckové pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné
- stravné pri tuzemských pracovných cestách iba pre zamestnancov (závislá činnosť)
- ak pracovnú cestu vykonáva daňovník samostatne zárobkovo činný vlastným motorovým vozidlom, o ktorom neúčtuje alebo neúčtoval ako o majetku využívanom na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť, vo výške náhrady výdavkov za spotrebované pohonné látky a sadzby základnej náhrady
11. daňovníkom nezavinené škody
- vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy (požiar, výbuch, blesk, víchrica, povodeň, záplava, krupobitie, zosuv pôdy, skál a lavín, zemetrasenie)
- spôsobené podľa potvrdenia polície neznámym páchateľom, ak od vzniku tejto škody uplynul najmenej 1 kalendárny rok
12. výdavky (náklady) civilnej ochrany spojené s prípravou na sebaochranu a vzájomnú pomoc a so starostlivosťou o prostriedky individuálnej ochrany
13. výdavky (náklady) na zabezpečenie požiarnej ochrany
14. výdavky (náklady) spojené s uchovaním výrobných schopností na zabezpečenie obranyschopnosti štátu
15. výdavky vo výške úhrnu cien obstarania CP (s výnimkou zmeniek v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju), a to pri:
- CP, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP, ak cena obstarania nie je vyššia a príjem z predaja nie je nižší ako odchýlka o 10 % od priemerného kurzu v deň nákupu alebo predaja zverejneného burzou CP
- ostatných CP vrátane CP, pri ktorých nie je dodržaná uvedená podmienka, najviac do výšky príjmov z ich predaja; toto ustanovenie sa nepoužije na CP daňovníkov, ktorí vykonávajú obchodovanie s CP na základe osobitného zákona
16. výdavky vo výške ceny obstarania
- obchodného podielu na obchodnej spoločnosti alebo družstve s výnimkou ceny obstarania podielu na akciovej spoločnosti (akcie), pre ktorú platí ustanovenie bodu 15.
- zmenky, o ktorej je účtované ako o CP,
Pri ich predaji je daňový výdavok limitovaný do výšky príjmov z predaja (posudzuje sa každý predaj jednotlivo).
17. hodnota pohľadávky pri jej postúpení do výšky príjmu plynúceho z postúpenia a cena obstarania pohľadávky nadobudnutej postúpením, a to do výšky príjmu plynúceho z jej úhrady dlžníkom alebo postupníkom pri jej následnom postúpení
18. výdavok vo výške odpisu nominálnej hodnoty pohľadávky alebo hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti alebo cena obstarania pohľadávky nadobudnutej postúpením voči dlžníkovi u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva,
- u ktorého súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
- na základe výsledku konkurzného alebo vyrovnacieho konania
- ktorý zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka
- ktorá nepresahuje 1000 Sk za každú pohľadávku jednotlivo, ak sa trvalo upúšťa od jej vymáhania z dôvodu, že náklady na jej vymáhanie by presiahli hodnotu pohľadávky
- ak majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania alebo na krytie trov výkonu súdneho rozhodnutia a súd exekúciu na návrh oprávneného alebo výkon rozhodnutia zastaví
- ak pohľadávka bola klasifikovaná ako stratová a ak na túto pohľadávku možno tvoriť opravnú položku zahrňovanú do výdavkov (nákladov) podľa osobitného zákona vo výške 100 % nominálnej hodnoty pohľadávky
19. výdavok vo výške odvodu z výťažku

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 06 – 12 – Hospodársky výsledok podniku, daňové výdavky (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár