( Robinson,  6)

Diverzifikované investičné portfólio

Článok bol pripravený v spolupráci s eToro.

51 % účtov retailových investorov stráca pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom peniaze.

Dôvody investovania sú dobre známe, ale premeniť svoj kapitál na fungujúce investičné portfólio si vyžaduje určitú zručnosť a dôkladný prieskum.

Budovanie diverzifikovaného portfólia sa všeobecne považuje za jednu z najlepších ciest k dosiahnutiu finančnej nezávislosti a často je výhodné zachovať jeho jednoduchosť. Rozhodnutie o tom, koľko hotovosti alokovať do rôznych tried aktív, je pre nového investora jedným z najdôležitejších.

Diverzifikácia portfólia je viac ako len nákup množstva rôznych nástrojov. Ide tiež o to, ako sa tieto rôzne aktíva navzájom dopĺňajú a či je pravdepodobné, že ich cenové pohyby budú korelovať. Pri diverzifikácii portfólia zvážte dva najdôležitejšie faktory: alokáciu aktív a štruktúru portfólia.

Čo je alokácia aktív?

Alokácia aktív opisuje, ako sa kapitál investora používa na nákup rôznych aktív, napríklad akcií a dlhopisov. Často sa vyjadruje ako percento z celkovej hodnoty vášho investičného portfólia, pričom presné rozdelenie závisí od vašich individuálnych okolností a investičných cieľov.

Pokiaľ si uvedomujete potenciálne riziká spojené s nadmernou či nedostatočnou alokáciou určitých aktív, neexistuje nevyhnutne správny alebo nesprávny spôsob, ako postupovať. Rozdelenie 70/30 medzi akcie a dlhopisy je však tradične vhodným začiatkom pre nových investorov. Väčšina vášho investičného portfólia bude obsahovať stredne až vysoko rizikové aktíva, pričom vyššia volatilita cien akciových pozícií sa vyváži pevnými výnosmi z menej rizikových dlhopisov.

Čo je diverzifikácia?

Diverzifikácia môže znamenať zahrnutie väčšieho počtu tried aktív, ako sú akcie, ETF, indexy, meny a komodity do vášho portfólia. Ďalšou formou diverzifikácie je rozloženie kapitálu medzi investície v rôznych geografických regiónoch či hospodárskych odvetviach.

Rozdelenie kapitálu medzi akcie a dlhopisy v pomere 70/30, 60/40 alebo 50/50 bude vhodné pre mnohých investorov, ale zavedenie viacerých tried aktív pomáha zmierniť riziko a môže mať celý rad ďalších výhod.

Ďalšou výhodou diverzifikácie je, že u niektorých aktív vo vašom investičnom portfóliu možno očakávať nízku cenovú koreláciu. Keď sa jednému darí, druhý môže vykazovať stratu. Spriemerovaný celkový výnos môže uľahčiť dodržiavanie dlhodobej stratégie a znižuje riziko, že predčasne predáte nevýkonnú pozíciu.

Niektoré aktíva, ktoré sa prirodzene javia ako nekorelované, môžu mať v skutočnosti silnú koreláciu. Je dôležité vyhnúť sa dohadom a namiesto toho preskúmať historickú cenovú výkonnosť kupovaných nástrojov.

Platforma eToro ponúka klientom prístup ku všetkým triedam aktív potrebným na vytvorenie dobre diverzifikovaného portfólia.

Zaregistrujte sa pre prístup k akciám, indexom, ETF, menám a komoditám.

eToro je investičná platforma s viacerými aktívami. Hodnota vašich investícií môže stúpať alebo klesať. Váš kapitál je ohrozený.

Správa vášho portfólia

Na vaše portfólio budú mať časom vplyv neočakávané udalosti, ktoré sa priamo týkajú širšieho trhu a vašich aktív.

Možno zistíte, že volatilita vami držaných nástrojov, čo by mohlo zmeniť rizikový profil vášho portfólia. Napríklad spoločnosť Amazon Inc (AMZN) vyvinula svoj obchodný model s cieľom expandovať do oblasti webhostingových služieb (AWS). Hoci to z AMZN nevyhnutne nerobí zlú akciu na investovanie, táto zmena by ovplyvnila skóre rizika konkrétnej pozície vo vašom portfóliu. Vyváženie portfólia, ktoré zahŕňa prerozdelenie aktív, je dôležitou súčasťou jeho priebežnej správy, hoci investori by sa mali vyhnúť pokušeniu „preobchodovania“.

Tieto informácie slúžia len na vzdelávacie účely a nepovažujte ich za investičné poradenstvo, osobné odporúčanie, ponuku či výzvu na nákup alebo predaj akýchkoľvek finančných nástrojov. Tento materiál bol pripravený bez ohľadu na konkrétne investičné ciele alebo finančnú situáciu a nebol pripravený v súlade s právnymi a regulačnými požiadavkami na podporu nezávislého výskumu. Akékoľvek odkazy na minulú výkonnosť finančného nástroja, indexu alebo balíka investičných produktov nie sú spoľahlivý ukazovateľ budúcich výsledkov a nemali by byť za taký považované. Spoločnosť eToro negarantuje presnosť a úplnosť obsahu tejto príručky a za ňu nenesie žiadnu zodpovednosť. Pred vložením kapitálu sa uistite, že rozumiete rizikám spojeným s obchodovaním. Nikdy neriskujte viac než to, o čo si môžete dovoliť prísť.

Upozornenie – EÚ

CFD sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 51 % účtov retailových investorov pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom stráca peniaze. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako fungujú CFD, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

eToro je investičná platforma pre viaceré aktíva. Hodnota vašich investícií sa môže zvýšiť alebo znížiť. Váš kapitál je ohrozený.

Autor: Robinson

Tento príspevok bol vytvorený 22.12.2023 a aktualizovaný 22.5.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Robinson.


Ekonomická poradňa

 1. Andrej Rovnan

  Aké sú kľúčové princípy diverzifikácie investičného portfólia?

 2. AmberSun

  Kľúčovými princípmi sú alokácia aktív podľa investičných cieľov a rizikovej tolerancie, a zahrnutie rôznych typov investícií, ako sú akcie, dlhopisy, a ETF.

 3. Lucia Plichtova

  Je možné dosiahnuť úplnú diverzifikáciu len s použitím ETF?

 4. HawkEye

  Nie vždy. Hoci ETF môžu ponúkať dobrú základnú diverzifikáciu, v niektorých prípadoch môže byť potrebné zahrnúť aj iné investície na dosiahnutie špecifických investičných cieľov.

 5. Filip Pavlovic

  Sú tradičné metódy diverzifikácie zastarané v dnešnom rýchlo meniacom sa finančnom svete?

 6. Maxmilian

  Tradičné metódy diverzifikácie zostávajú základom, ale môže byť užitočné ich doplniť o novšie prístupy a nástroje, aby sa zohľadnili meniace sa trhové podmienky a nové typy aktív.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.