( Inzercia,  6)

5 povinností firiem, na ktorých si radšej zavolajte odborníka

Povinnosti zamestnávateľov sa odvíjajú predovšetkým od zamerania a počtu zamestnancov vo firme. Niektoré sú však spoločné a často ide práve o tie, pri ktorých sa oplatí spoľahnúť na pomoc odborníka. Ktoré sú to? Povieme si v našom článku.

Požiarna ochrana

Či už vaša firma vlastní budovu alebo ste stavebná firma, rozhodne by ste nemali podceniť projekt požiarnej ochrany. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb by mal vykonávať špecialista na požiarnu ochranu. Jednotlivé ustanovenia protipožiarnej ochrany sú obsiahnuté v zákone NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Potrebuje ju každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá mení účel stavby, rekonštruuje, či buduje niečo nové.

Projekt protipožiarnej ochrany slúži najmä na ochranu zdravia osôb, majetku či zvierat. A na zabezpečenie bezpečnej evakuácie pri požiari, ako aj pri zdolávaní požiaru. Čo všetko budete potrebovať dodať odborníkovi na vypracovanie projektu? Prinášame vám stručný zoznam:

 • opis stavby s podzemnými alebo nadzemnými hydrantmi s presnou vzdialenosťou v metroch,
 • rez stavby,
 • pôdorysy jednotlivých podlaží v mierke, s legendou a plochou (m2) miestností stavby,
 • technická správa – opis materiálov, ktoré budú použité na stavbe.

BOZP

Ako riešiť na pracovisku bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci? Pomôžu vám služby BOZP vypracované odborníkom. Právna úprava BOZP má oporu v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona sa vypracováva aj projekt BOZP.

Vymedzujú sa tu všeobecné povinnosti zamestnávateľa a nutnosť oboznamovania a informovania zamestnancov o bezpečnosti práce. Okrem toho je možné v zákone nájsť aj napríklad zoznam povinností zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia pri práci.

Hlavným cieľom BOZP je chrániť život a zdravie zamestnancov. Samozrejme ale,  neobsahuje iba povinnosti pre zamestnávateľov. Predstavuje aj súbor práv a povinností zamestnancov. Najrozsiahlejšou skupinou v oblasti BOZP sú však všeobecné povinnosti zamestnávateľa. Patrí sem napríklad povinnosť zabezpečiť na náklady zamestnávateľa zdravotné prehliadky a pitný režim.

Ďalej je tu tiež povinnosť bezplatného poskytnutia ochranných prostriedkov zamestnancom a vedenie evidencie o ich funkčnosti. Nezabúda sa ani na zabezpečenie pracovných prestávok, pracovného odevu a topánok, či povinnosť vydať zákaz fajčenia ak na pracovisku pracujú aj nefajčiari.

RADA ODBORNÍKA:

Vzhľadom na rozsiahlosť týchto povinností je naozaj lepšie, ak to niekto urobí za vás.  Bude vás to síce niečo stáť, no na druhú stranu ušetríte čas a budete mať istotu, že vaše BOZP bude vypracované v súlade s platnou legislatívou. Kontrolu BOZP totiž vykonáva inšpektorát práce, ktorého bezpečnostný audit na pracovisku ukáže aj na tie najmenšie chybičky. Pochopiteľne, pochybenie sa trestá peňažnou pokutou.

Sťahovanie

Väčšina podnikateľov rieši aspoň raz v živote problém – ako presťahovať kanceláriu hladko a bez problémov? Sťahovanie veru nie je pre nikoho príjemné. Dokonca sa často uvádza, že patrí k najviac stresujúcim situáciám v živote človeka.

Preto je pri sťahovaní, hoci aj len jednej kancelárie, každá pomoc vítaná. Neodborná ruka však môže viac uškodiť ako pomôcť. Napríklad nesprávna manipulácia by mohla nábytok alebo jemnú elektroniku zbytočne poškodiť. Preto je vždy lepšie nechať prepravu aj nakladanie ťažkých a krehkých vecí na odborníkov.

RADA ODBORNÍKA:

Častou chybou však je, ak si nezistíte, či má sťahovacia firma poistenie. Veď aj keď sú jej zamestnanci väčšinou skúsení profesionáli, pri samotnom sťahovaní sa vždy môže niečo poškodiť. Tomu sa dá len ťažko vyhnúť. Preto ak ho sťahovacia firma nemá, máte problém. Prípadnú škodu vám nikto nenahradí.

Dane a účtovníctvo

Či už ide o malého, alebo veľkého podnikateľa, plateniu daní sa nikto nevyhne. Do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia je každý povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu. Predmetom tejto dane je príjem z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka.

Základom tejto dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky, a to pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov. Ide teda o daňové výdavky v príslušnom zdaňovacom období. Samozrejme, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak.

A práve pri odpisoch ohľadom daňových výdavkov sa môže hodiť odborná pomoc. Jednotlivé položky výdavkov, hlavne vo väčšej firme, sú totiž rozsiahle a práca s nimi nie je jednoduchá. Hrozí teda, že daň vypočítate nesprávne. S tým súvisí tiež vedenie precízneho účtovníctva a finančného hospodárstva firmy. Tu vám tiež môžu pomôcť odborníci, prípadne externá firma so zameraním na vedenie účtovníctva.

GDPR a všeobecné obchodné podmienky

Nariadenie GDPR na ochranu osobných údajov je v platnosti od 25. 5. 2018 a prináša zásadnú zmenu v súvislosti s ochranou súkromia. Na svedomí ho má Európske nariadenie č. 2016/679 a obsahuje množstvo nových pravidiel a povinností pri ochrane osobných údajov. Dokument je pritom platný v celej Európskej únii.

Vzhľadom na jeho rozsiahlosť a množstvo povinností, ktoré treba do dokumentu zahrnúť, je určite rozumné zavolať si na pomoc odborníka. Za prípadné pochybenie totiž hrozia vysoké sankcie.

Kde ho treba? Napríklad keď chcete podnikať online. V súčasnosti sa moderné podnikanie totiž nezaobíde bez webstránky. S tým súvisí aj nevyhnutnosť zverejnenia Všeobecných obchodných podmienok na stránke. A to predovšetkým v spojitosti s reklamačným poriadkom, platobnými možnosťami, či spôsobom dopravy zakúpeného tovaru.

Na základe týchto obchodných podmienok potom prebieha celý proces predaja a nákupu tovaru alebo služieb. Pochopiteľne, v prípade väčšieho nákupu a z toho plynúceho vyššieho obratu je dobrým nápadom vypracovanie kúpnej zmluvy právnikom.

Bonusový tip na záver:

V súvislosti s kúpnou zmluvou je potrebné presne vymedziť okamih vzniku tejto zmluvy. To znamená okamih, kedy sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.


Komentáre

 1. Adrian Straka

  Ktoré povinnosti firmy by mali zveriť do rúk odborníkov?

 2. Agnesa Smrekova

  Medzi takéto povinnosti patrí projekt požiarnej ochrany, BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), sťahovanie, dane a účtovníctvo, ako aj GDPR a všeobecné obchodné podmienky.

 3. Radovan Leskovsky

  Môže outsourcing povinností firmám skutočne ušetriť peniaze, alebo ide len o skryté náklady?

 4. Artsiom Yanouski

  Outsourcing môže na jednej strane priniesť úspory tým, že eliminuje potrebu pre trvalých zamestnancov na tieto úlohy, ale zároveň môže priniesť aj dodatočné náklady spojené s honorármi za služby.

 5. Igor Benko

  Je etické pre firmy outsourcovať takéto dôležité povinnosti, alebo by si mali zachovať tieto kompetencie interne?

 6. Cannonball

  Z etického hľadiska môže byť outsourcing povinností prijateľný, ak je zabezpečená kvalita a súlad s legislatívou, ale firmy by mali byť zodpovedné za monitorovanie týchto služieb.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.