(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Vysoká škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Sídlo: Bratislava
Typ školy: súkromná vysoká škola
Vlastník: súkromná škola

Kontakt

Adresa: Karloveská 64, 841 04, Bratislava, Slovenská republika
tel. : +421 905 864457, +421 905 864457
fax: +421 2 45524089
e-mail: sekretariat@vsemvs.sk
www fakulty: www.vsemvs.sk

Katedry

Katedra verejnej správy
Katedra regionálneho rozvoja
Katedra práva
Katedra športu a voľnočasových aktivít
Laboratórium didaktickej a výpočtovej techniky
Inštitút cudzích jazykov

Charakteristika

Poslaním súkromnej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave je pripravovať kvalifikovaných vedúcich pracovníkov pôsobiacich v ústredných orgánoch verejnej správy, ako aj kvalifikovaných manažérov malých a stredných podnikov. Absolvovanie štúdia by malo zdokonaliť najmä profesionalizáciu vedúcich oddelení a odborov na úseku štátnej správy, samosprávy, ako aj regionálneho rozvoja v schopnostiach nevyhnutných pre riadenie a výkon činnosti v príslušných úradoch tým, že umožní získať:
– základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a naučí ich využívať pri racionálnom riadení,
– špeciálne poznatky z oblasti ekonómie a manažmentu s aplikáciou na podmienky vo verejnej správe a na podmienky malého a stredného podnikania v regiónoch,
– aktívny postoj k sebavzdelávaniu a predstavu o smeroch vzdelávania pracovníkov v súlade s celospoločenskými požiadavkami praxe, pre činnosť týchto orgánov a EU.

Cieľom Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave je:
– pôsobiť ako nezávislé a slobodné vysokoškolské pracovisko realizujúce vzdelávacie programy na národne porovnateľnej úrovni
– vychovávať odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj poskytovaním vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní
– vychovávať odborníkov pre malé a stredné podnikanie poskytovaním vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní
– sprostredkovať aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu verejnej správy a malého a stredného podnikania, a tým prispievať k zvyšovaniu šance uplatnenia sa v stále silnejšom konkurenčnom prostredí integrujúceho a globalizujúceho sa sveta
– vybudovať výchovno-vzdelávaciu a vedecko-výskumnú inštitúciu v súlade so strategickým zámerom vedenia súkromnej vysokej školy

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár