(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Košice
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Tajovského 13, 041 30, Košice, Slovenská republika
tel. : +421 55 6223814, +421 55 6221955
fax: +421 55 6230620
www fakulty: www.euke.sk

Katedry

Katedra ekonómie
Katedra marketingu a obchodu
Katedra účtovníctva a financií
Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
Katedra manažmentu
Katedra cudzích jazykov

Charakteristika

Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach je vedecko-pedagogickým pracoviskom pripravujúcim budúcich ekonómov pre podniky, firmy a inštitúcie ako i štátnu správu. Pri tvorbe profilu fakulty a v jej rámci študijného odboru sa vychádzalo predovšetkým z potrieb hospodárskej praxe, ktorá si vyžaduje nielen vysoko kvalifikovaných, ale aj flexibilných a samostatne mysliacich odborníkov, schopných zaujať svoje miesta v pomerne širokej škále ekonomických aktivít. Osobitnú pozornosť v tomto smere venuje fakulta profilácii zameranej na marketing a manažment v podnikovej i mimopodnikovej sfére.
Aby bolo možné tieto ciele efektívne dosahovať, je im prispôsobená organizácia i formy vzdelávania.

Päťročné inžinierske štúdium na fakulte je orientované na odbor „Ekonomika a manažment podniku“ so zameraním na marketing a manažment. Prvé tri roky štúdia sú orientované na získanie dobrých základov v ekonomických vedách a to tak v ich teoretickej, ako aj aplikovanej podobe. Pozornosť je však venovaná aj získaniu základov z príbuzných vedných odborov, ako sú spoločenské vedy a vedy o človeku (napr. psychológia, politológia, sociológia), ale i rozšíreniu vedomostí z takých disciplín ako je napr. matematika, štatistika, či svetové jazyky a základy práva. Popri povinných predmetoch si môžu študenti zapísať aj predmety z kategórie povinne voliteľných a voliteľných disciplín, čím sa umožňuje individualizácia a vlastné profilovanie poslucháčov podľa ich vlastného zamerania a inklinácií. Druhá časť inžinierskeho štúdia predstavuje zameranie najmä na marketingové predmetov a disciplíny odrážajúce rôzne aspekty manažmentu.

Trojročné bakalárske štúdium je orientované na odbor „Ekonomika podniku“. Učebné plány bakalárskeho štúdia sú svojím zameraním podobné základnému stupňu inžinierskeho štúdia, avšak s menším zameraním na teóriu. Celková kompatibilita však umožňuje najlepším absolventom bakalárskeho štúdia pokračovať v špecializačnom inžinierskom štúdiu na fakulte. Trojročné (v externej forme päťročné) doktorandské štúdium je zamerané na odbor „Odvetvové a prierezové ekonomiky“ so špecializačným zameraním na ekonomiku obchodu a priemyslu.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár