(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Fakulta: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Sídlo: Trenčín
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Študentská 1, 911 50, Trenčín, Slovenská republika
www fakulty: www.fsev.tnuni.sk

Katedry

Katedra manažmentu
Katedra verejnej správy
Katedra mikro a makroekonómie
Katedra personálneho manažmentu a riadenia ľudských zdrojov, oddelenie jazykov
Katedra politológie a sociológie

Charakteristika

„Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov patrí medzi zakladajúce fakulty Trenčianskej univerzity. Vznikla na základe zákona č 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997. Vznik Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov bol prirodzene spätý s rastúcou potrebou rozvoja vzdelanosti v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja a sociálno-ekonomických relácií v dynamicky prebiehajúcich spoločenských transformačných procesoch. Vo väzbe na trenčiansky región sa tak Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov postupne stala podstatným aktérom rozvoja a stimulovania vzdelanostného potenciálu v širších intenciách regiónu. Súčasne je relevantným výchovno-vzdelávacím a vedecko-výskumným partnerom domácich i zahraničných inštitúcií. V súlade s novými trendmi v terciálnom vzdelávaní zvýrazňuje Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov spätosť vedecko-výskumnej činnosti s pedagogicko-vzdelávacou orientáciou predovšetkým na vzdelanostnú ekonomiku. Vo vyučovacom procese postupne prichádza k zavádzaniu výberových predmetov, ktoré dotvárajú profil absolventa. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov kladie veľký dôraz na jazykovú pripravenosť študentov, ale aj pedagógov. Stalo sa trvalou praxou, že časť výučby prebieha v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.
Pozícia a úspešné pôsobenie Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v regionálnom, národnom a rovnako v medzinárodnom meradle je nemysliteľné bez efektívnej podpory a spolupráce fakulty s partnermi z oblasti podnikovej praxe. Fakulta úspešne spolupracuje na vedecko-výskumných, pedagogických a rozvojových projektoch s poprednými zástupcami podnikovej sféry v SR ako KIA Slovakia, Konštrukta Industry, a. s. Trenčín a pod. Dôležitou súčasťou prepojenia vedecko-výskumných aktivít s praxou je aj spolupráca so zástupcami miestnych a regionálnych samospráv.“

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár