(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Nitra
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Tr. Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra, Slovenská republika
Kontakty: fax: +421 37 6511589
tel. : +421 37 6415511
email: dekanat@fem.uniag.sk
www fakulty: www.fem.uniag.sk/

Katedry

Katedra ekonomiky
Katedra manažmentu
Katedra marketingu
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Katedra financií
Katedra informačných systémov
Katedra informatiky
Katedra odborného jazykového vzdelávania
Katedra matematiky
Katedra spoločenských vied
Katedra pedagogiky a psychológie

Charakteristika

Fakulta ekonomiky a manažmentu zaujíma popredné miesto medzi ekonomickými fakultami na Slovensku a od svojho vzniku v roku 1959 vychovala viac ako 14 000 absolventov. Súčasným poslaním fakulty je vychovávať absolventov s prierezovým vzdelaním, ktorí budú jazykovo pripravení, budú ovládať podnikovú ekonomiku, manažment podnikov a územných celkov, marketingové prístupy v podnikateľskej činnosti, bankový systém a finančný trh, medzinárodnú obchodnú politiku, financie, právo a informačné systémy. Pre široké spektrum vedomostí, ktorými disponujú, pre adaptabilitu a schopnosť využívať získané vedomosti, majú absolventi FEM vysoký kredit a uplatnenie v spoločenskej praxi, o čom svedčí trvale vysoký záujem stredoškolských absolventov o štúdium na fakulte.

V súčasnosti FEM zabezpečuje výchovu v 14 akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Aplikácia kreditového systému kompatibilného s Európskym systémom prenosu kreditov (ECTS)v rámci univerzity vytvára priaznivé podmienky pre vnútornú, ako aj národnú a medzinárodnú mobilitu študentov. Priority rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu na fakulte vyplývajú z transformačných procesov ekonomického života našej spoločnosti a fenoménu svetovej globalizácie. V praktickej rovine to znamená vysokú kvalitatívnu úroveň výučby odborných predmetov, dôraz na jazykovú prípravu, výmenu informácií v rámci medzinárodnej spolupráce a využívanie mutimediálych vzdelávacích progrmov tak, aby náš abslovent bol plnohodnotnou kvalifikovanou pracovnou silou na európskom trhu práce.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. hanka

    chcela by som sa spytat kedy je na univerzite den otvorenych dveri

  2. Ivka

    Prosim Vás mohol by mi niekto poradiť?. Chcela by som študovať na poľnohospodárskej v Nitre fakulta: ekonomiky a manažmentu konkrétne katedru marketingu. Ale do prihlášky sa píše aj študijný program a neviem čo tam mám napísať. ďakujem

Pridaj komentár