(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Fakulta: Ekonomická fakulta
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Sídlo: Košice
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Němcovej 32, 040 01, Košice, Slovenská republika
tel. : +421 55 6023276, + 421 55 6330983
e-mail: dekanat.ekf@tuke.sk
www fakulty: www.ekf.tuke.sk/

Katedry

Katedra financií
Katedra ekonomických teórií
Katedra regionálnych vied a manažmentu
Katedra bankovníctva a investovania
Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky

Charakteristika

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach vznikla rozhodnutím Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach dňa 8. júla 1992 s účinnosťou od 1. septembra 1992. Poskytuje vzdelanie v odbore 62718 Financie, bankovníctvo a investovanie a jej absolventi prispievajú k profesionalizácii finančného a bankového sektora slovenskej ekonomiky. Poslanie fakulty je rozvíjať poznanie a poskytovať vysoko kvalitné a profesionálne vzdelávanie v oblasti ekonomických vied. Prispievať k rozvoju spoločnosti a formovaniu regionálnej ekonomiky prostredníctvom poskytovania výskumných a konzultačných činností, ďalšieho vzdelávania a služieb pre miestnu a regionálnu komunitu. Ekonomická fakulta sa snaží byť vyhľadávanou fakultou, ktorá sa vzdelávaním v duchu demokracie a humanizmu, vedením študentov k tolerancii a k schopnosti kritického a tvorivého myslenia, vytváraním podmienok pre slobodné vedecké bádanie a šírenie novovytvorených aj sprostredkovaných poznatkov, ako aj systematickým zapájaním sa do medzinárodnej spolupráce, zaradí medzi kvalitné ekonomické fakulty v zjednotenej Európe. Na fakulte v súčasnosti študuje viac ako 800 študentov v dennej a diaľkovej forme. Štúdium je trojstupňové, po absolvovaní troch rokov bakalárskeho štúdia majú študenti možnosť získať titul bakalár (Bc.) alebo absolvovaním dvojročného inžinierskeho štúdia získať titul inžinier (Ing.). V treťom stupni fakulta poskytuje doktorandské štúdium v odbore Financie.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár